بررسی نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان به رشته‌ی تحصیلی و آیندهی شغلی خود در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

  • Zahra Saberi زهرا صابری دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Firoozeh Nilchian فیروزه نیلچیان دانشیار، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Omid Esteki امید استکی دانشجوی دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوه‌‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان نسبت به رشته‌ی تحصیلی و آینده‌ی شغلی خود در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه در بهار سال ۱۴۰۰ در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. در این مطالعه ۲۲۰ نفر از دانشجویان سال سوم و سال آخر دندان‌پزشکی شرکت کردند. از پرسش‌نامه‌ای پژوهشگرساخته جهت بررسی نگرش دانشجویان در دو حیطه‌ی رشته‌ی تحصیلی (۹ سؤال) و آینده‌‌ی شغلی (۱۱ سؤال) استفاده و پاسخ‌دهی به سؤالات توسط مقیاس لیکرت ۵ نمره‌ای انجام شد. نتایج با میانگین و انحراف معیار گزارش شد و جهت تحلیل داده‌ها نیز از آزمون T استفاده شد. سطح معنی‌داری در آنالیزها 0/05 در نظر گرفته ‌شد.

یافته‌ها: نمره‌ی نگرش به رشته‌ی تحصیلی 32/76 (5/18±) بود که بالاتر از حد متوسط است. همچنین نمره‌ی نگرش به آینده‌ی شغلی 29/89 (5/89±) بود که پایین‌تر از حد متوسط است. آزمون T نشان داد که در مورد میانگین نمره‌ی رشته‌ی تحصیلی تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان سال سوم و سال آخر وجود دارد (0/02 p value < ) ولی میانگین نمره‌ی آینده‌ی شغلی فاقد تفاوت معنای‌دار است (0/093 p value < ).

نتیجه‌گیری: نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی نسبت به رشته‌ی تحصیلی خود بالاتر از حد متوسط (مثبت) ولی نسبت به آینده‌ی شغلی خود پایین‌تر از حد متوسط بود که از جمله دلایل آن بروز نگرانی‌هایی مانند شرایط اقتصادی جامعه و افزایش پذیرش دانشجویان در مراکز متعدد دانشگاهی است که تأثیر منفی بر نگرش دانشجویان می‌گذارد.

کلید واژه ها: دانشجویان دندان‌پزشکی؛ نگرش؛ انتخاب شغل؛ رضایت شغلی

درباره نویسندگان

Zahra Saberi زهرا صابری, دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا صابری: Google Scholar, PubMed

 

 

Firoozeh Nilchian فیروزه نیلچیان, دانشیار، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 

فیروزه نیلچیان: Google Scholar, PubMed 

Omid Esteki امید استکی, دانشجوی دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوه‌‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

امید استکی: Google Scholar, PubMed

مراجع

1. Saeedi Tehrani S, Asghari F. Motives for choosing medicine as a university major: A cross-sectional study. Future Med Educ J 2018; 8(1): 17-21.
2. Ingold PV, Kleinmann M, König CJ, Melchers KG. Shall we continue or stop disapproving of self-presentation? Evidence on impression management and faking in a selection context and their relation to job performance. Eur J Work Organ Psychol 2015; 24(3): 420-32.
3. Shafiabadi A. Career and professional guidance and counseling and career selection theories [in Persian]. Tehran, Iran: Roshd; 2011.
4. Vigild M, Schwarz E. Characteristics and study motivation of Danish dental students in a longitudinal perspective. Eur J Dent Educ 2001; 5(3): 127-33.
5. Behnampour N, Heshmati H, Rahimi S. A survey on Paramedical and health students' satisfaction with their discipline and some of the related factors [in Persian]. Iran J Med Educ 2012; 12(8): 616-8.
6. Faraji Khiyavi F, Valipor A, Khademi M. A study on students' expectations of academic field and their attitude to prospecting job among school of health students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences [in Persian]. EDC 2015; 6(1): 43-51.
7. Malakoutian M, Parvaresh, A. The employment situation of environmental health graduates in Iran between 1996-2002 [in Persian]. Iran J Med Educ 2003; 3(2): 65-71.
8. Beedemariam G, Ebro M, Ageze H, Weldegerima B, Legesse B, Tilahun G. Pharmacy students’ attitude and future career choices: a survey of four public schools of pharmacy in Ethiopia. Ethiopian Pharm J. 2014; 30(1): 57-63.
9. Hossain N, Shah N, Shah T, Lateef SB. Physicians’ migration: perceptions of Pakistani medical students. J Coll Physicians Surg Pak 2016; 26(8): 696-701.
10. Avramova N, Yaneva K, Bonev B. First-year dental students’ motivation and attitudes for choosing the dental profession. Acta Med Acad 2014; 43(2): 113-21.
11. Fekri A, Alizadeh M, Yargholi-Sarufinejad A. Study of the medical students views about own future caree [in Persian]. J Res Med Sci 1998; 3(1): 90-3.
12. Iravani K, Amini M, Doostkam A. A survey of medical students’ attitude toward medicine and it’s future in Jahrom Medical University (basic and clinical stages) [in Persian]. Iran J Med Educ 2002; 2(0): 28-9.
13. Sahebalzamani M, Mohammadi M, Adhami Moghadam F. Determining and comparing the degree of awareness, interest and attitude of dentistry and pharmacy students of Tehran Medical universities toward their field of study in basic science and graduation time [in Persian]. J Res Dent Sci 2019; 16(3): 217-26.
14. Samadi MT, Taghizadeh J, Kashitarash Esfahani Z, Mohammadi M. Evaluating environmental health students' attitudes toward their discipline and future career in Hamedan University of Medical Sciences in 2008 [in Persian]. Iran J Med Educ 2010; 9(4): 331-6.
15. Khammarnia M, Shokohian F, Eskandari S, Kassani A, Setoodezadeh FA. Students' attitudes toward their education and job prospects in Zahedan health school in 2015 [in Persian]. J Rafsanjan Univ Med Sci 2017; 15(11): 1003-14.
16. Mobarakabadi A, Shamsi M, Najafianzadeh M. Health student attitude towards their field of study and future career in health faculty of Arak University of Medical Sciences Iran [in Persian]. SDME 2014; 11(2): 280-5.
17. Jafari A, Gharagozloo P, Baghalian A. Evaluation of Tehran University of Medical Sciences dental students' attitude toward their field of study and future [in Persian]. JDM 2020; 33(2): 116-25.
18. Hedayati Z, Seifi N, Hekmatfar S, Badakhsh S. Attitudes of Shiraz Dental Students toward their discipline and future career [in Persian]. Iran J Med Educ 2012; 12(3): 176-83.
19. Seifi S, Sum S. Comparison of dental students consent towards their educational line in clinical and basic science course [in Persian]. Babol Univ Med Sci 2015; 3(2): 38-45.
20. Gholami A, Hesari B, Gazerani A, Ardameh M, Khani I, Boloki H, et al. Attitude of students toward their field of study and future career in Neyshabur University of Medical Sciences [in Persian]. J Neyshabur Univ Med Sci 2016; 4(1): 9-16.
21. Kabil NS, Allam GG, Abd El-Geleel OM. Motivational reasons for choosing dentistry as a professional career & factors affecting specialty choice among final year dental students. Future Dent J 2018; 4(2): 308-13.
22. Neamatollahi H, Mehrabkhani M, Ghafarpour S, Ghasemi A. Evaluation of Mashhad Dental School Students’ motives and viewpoints on their Career choices in 2010 [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2014; 38(1): 71-84.
23. Sadeghi M, Bahgerian A. Postgraduate aspiration in dental students at Rafsanjan University of Medical Sciences [in Persian]. J Rafsanjan Univ Med Sci 2013; 12(2): 103-14.
چاپ شده
2023-12-25
استناد به مقاله
1.
زهرا صابریZS, فیروزه نیلچیانFN, امید استکیOE. بررسی نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان به رشته‌ی تحصیلی و آیندهی شغلی خود در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25دسامبر2023 [ارجاع شده 25فوریه2024];:303-12. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2039

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد