مقایسه ‌ریزنشت سیستم‌های ادهزیو آسان‌سازی شده در حفرات سرویکالی دندان‌های شیری

  • شیوا مرتضوی استاديار، گروه دندان پزشكي كودكان، دانشكده دندان پزشكي و عضو مركز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران.
  • آناهیتا هراتیان متخصص دندان‌پزشکی كودكان، اصفهان، ايران
  • مهرداد کاظمیان . متخصص دندان‌پزشکی ترمیمی و زيبايي، اصفهان، ايران
  • پوران صمیمی دانشيار، گروه دندان پزشكي ترميمي و زيبايي، دانشكده دندان پزشكي و عضو مركز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Shiva Mortazavi Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Anahita Haratian DDS, MS, Specialist at Pediatric Dentistry, Isfahan, Iran.
  • Mehrdad Kazemian DDS, MS, Specialist at Operative Dentistry, Isfahan, Iran.
  • Pouran Samimi Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: امروزه در دندان‌پزشكي كودكان تقاضا براي استفاده از ترميم‌های همرنگ دندان افزايش يافته است. از آنجايي كه كاربرد سيستم‌هاي ادهزيو اچ و شستشو حساس و وقت‌گير است، تمايل زيادي به جايگزيني آنها با سيستم‌هاي ادهزيو آسان سازي شده به وجود آمده است. هدف اين پژوهش، مقايسه ريز نشت حفرات کلاس 5 ترميم شده با کامپوزيت در دندان‌های شيری با استفاده ازسيستم های ادهزيو آسان‌سازی شده بوده است.

مواد و روش‌ها: دراین پژوهش تجربی، در 60 دندان كانين شيري حفرات استاندارد كلاس 5 در سطح باكال به شكلي تراش داده شد كه لبه انسيزالي در مينا و لبه لثه‌اي درعاج واقع شود. دندان‌ها به صورت تصادفي به چهار گروه پانزده تايي تقسیم شده، به شرح زير ترميم شدند: گروه 1 با OptiBond Solo Plus  گروه 2 با Clearfil SE Bond، گروه 3 با Clearfil S3 Bond و گروه 4 با Xeno IV . حفرات با كامپوزيت Filtek Z250 ترميم شدند. پس از مراحل آماده سازي، نمونه‌ها در زير استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي X32 مورد ارزيابي ريزنشت قرار گرفتند. داده‌های پژوهشی با استفاده از آزمون Kruskal-Wallis، Mann-Whitney و Wilcoxon Signed Ranks و با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معنی‌داري 95 درصد آنالیز شدند.

یافته‌ها: در ريزنشت لبه مينايي بين گروه‌هاي 1 و 4 با گروه 3 اختلاف معني‌داري وجود داشت (005/0 = p value). ريزنشت لبه عاجي در گروه 1 با گروه‌هاي 2 و 4 اختلاف معني‌داري نشان داد (001/0 =p value ). بيشترين ريزنشت لبه عاجي در گروه 1 مشاهده شد. ميانگين ريزنشت لبه مينايي در گروه‌هاي 1 و 4 به صورت معني‌داري از لبه عاجي همان گروه كمتر بود.

نتیجه‌‌گیری: در جلوگيري از ريزنشت لبه مينايي ادهزيو، گروه 1 و 4 با قدرت اسيدي زیاد موثرتر بودند. گروه 3 با قدرت اسيدي ملايم در جلوگيري از ريزنشت لبه مينايي موثر بود و بهترين نتايج را در حذف ريزنشت لبه عاجي نشان داد.

كليد واژه‌ها: ريزنشت، ادهزيو آسان سازی شده، ادهزيو سلف اچ، حفرات سرویکالی، دندان‌هاي شيري.
چاپ شده
2010-12-23
استناد به مقاله
1.
مرتضویش, هراتیانآ, کاظمیانم, صمیمیپ, Mortazavi S, Haratian A, Kazemian M, Samimi P. مقایسه ‌ریزنشت سیستم‌های ادهزیو آسان‌سازی شده در حفرات سرویکالی دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23دسامبر2010 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):250-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/206

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد