بررسی فراوانی ضایعه لیکن پلان دهانی در دو دهه گذشته در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان (87-1367)

  • امیر منصور شیرانی استادیار، گروه بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سید محمد رضوی دانشیار، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • صابر خزاعی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران
  • مهرداد اخوان خالقی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران
  • علیرضا حائریان دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Amir Mansour Shirani Assistant Professor, Department of Oral medicine, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Seyed Mohammad Razavi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Saber Khazaei Dental student, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mehrdad Akhavan Khaleghi Dental student, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Alireza Haerian DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: لیکن پلان بیماری مزمن پوستي- مخاطي نسبتا شايع همراه با احتمال بدخیمی است. لیکن پلان دهانی در سال‌های اخیر افزایش شیوع نشان داده، احتمال تغییراتی در الگوی اپیدمیولوژیک این ضایعه دهانی وجود دارد. پژوهش‌های مختلفی درباره تغییرات اپیدمیولوژيک لیکن پلان دهانی در نقاط مختلف دنیا انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تغییرات اپیدمیولوژیک ضایعه لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دهان دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان طی سال‌های 87-1367 بوده است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی، کلیه پرونده‌های بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان طی سال‌های 87-1367 مورد بررسی قرار گرفت. جنس و سن بیمار، نوع و محل ضایعه و سال مراجعه ثبت شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری 5/11SPSS   و آزمون آماری ANOVA یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: از 6509 بیمار مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت، 238 نفر (65/3 درصد) مبتلا به ضایعه لیکن پلان یافت شدند که 154 نفر (7/64 درصد) آنها زن بودند. میانگین سنی بیماران 7/12±8/44 بود. شایع‌ترین محل ضایعه، مخاط گونه با فراوانی 1/68 درصد بود.

نتیجه‌‌گیری: در طی این دوره بررسی، تعداد مبتلایان به ضایعه لیکن پلان افزایش شیوع داشت و میانگین سنی بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی کاهش داشت. افزایش شیوع این بیماری در سال‌های اخیر ممکن است ناشی از افزایش جمعیت، افزایش مراجعه یا امکان مراجعه به دندان‌پزشکان و متخصصان بیماری‌های دهان و دندان جهت تشخیص بهتر باشد. بنابراین انجام برنامه های منظم جهت پیگیری، تشخیص و درمان گروه‌های پر خطر توصیه می‌شود.

كليد واژه‌ها: لیکن پلان دهانی، تغییرات اپیدمیولوژیک، ضایعات سفید دهان.

بیوگرافی نویسنده

صابر خزاعی, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

 7922879 311 0098

چاپ شده
2010-12-23
استناد به مقاله
1.
شیرانیام, رضویسم, خزاعیص, اخوان خالقیم, حائریانع, Shirani AM, Razavi SM, Khazaei S, Akhavan Khaleghi M, Haerian A. بررسی فراوانی ضایعه لیکن پلان دهانی در دو دهه گذشته در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان (87-1367). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23دسامبر2010 [ارجاع شده 26فوریه2024];6(4):276-82. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/207

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد