تأثیر ژل فلوراید23/1% قبل یا بعد از استفاده‌ی روزانه‌ی ماده‌ی بلیچینگ در کاهش حساسیت دندانی

  • Pedram Pishgahi پدرام پیش‌گاهی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Parvin Mirzakoochaki پروین میرزاکوچکی استادیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:.یکی از عوارض درمان بلیچینگ (Dental Bleaching)، حساسیت دندانی است . هدف از این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، بررسی تأثیر استفاده از فلوراید قبل یا بعد از استفاده‌ی ماده بلیچینگ در کاهش حساسیت دندانی در طی دوره‌ی درمان 14 روزه می‌باشد.

 

مواد و روش‌ها: این پژوهش کارآزمایی بالینی در سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد. 24 نمونه به سه گروه دسته بندی شدند (8 = n). گروه اول روزانه 6 ساعت از کارباماید پروکسید (CP) 20% ، گروه دوم  قبل از استفاده از CP, از فسفات فلورایداسیدیته 23/1% (APF) به مدت 4 دقیقه و در گروه سوم بعد از CP، از APF برای 4 دقیقه استفاده کردند. پس از ثبت حساسیت به صورت روزانه، داده‌ها به وسیله‌ی آزمون ANOVA آنالیز شد (درجه‌ی معنی‌دار شدن کمتر از 0/05 است (0/05 < p value) .

یافته‌ها : میانگین حساسیت در طول دوره 14 روزه در گروه اول 1/3 در گروه دوم 0/56 و در گروه سوم 0/5 بود. میانگین حساسیت در گروه شاهد به شکل قابل توجهی بیشتر از گروه دوم (0/028 = p value ) و گروه سوم (0/008= p value) بود. میانگین حساسیت در دوره‌ی 14 روزه در گروه اول و سوم تغییر نکرد. میانگین حساسیت در گروه دوم به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت (0/05 > p value).

نتایج: مصرف فسفات فلوراید 1/23% قبل یا بعد از انجام درمان بلیچینگ با کارباماید پروکسید 20% ، باعث کاهش شدت حساسیت در طول دوره‌ی 14 روزه می‌شود.

کلید واژه‌ها: فسفات فلوراید اسیدیته؛ حساسیت عاجی؛ مواد سفید‌کننده‌ی دندانی

مراجع

1. Jorgensen MG, Carroll WB. Incidence of tooth sensitivity after home whitening treatment. J Am Dent Assoc 2002; 133(8): 1076-95.
2. Haywood VB, Leonard RH, Nelson CF, Brunson WD. Effectiveness, side effects and long-term status of nightguard vital bleaching. J Am Dent Assoc 1994; 125(9): 1219-26.
3. Goldberg M, Grootveld M, Lynch E. Undesirable and adverse effect of tooth-whitening products: A Review Clin Oral Invest 2010; 14, 1–10
4. Hewlett ER. Etiology and management of whitening-induced tooth hypersensitivity. J Calif Dent Assoc 2007; 35(7): 499-506.
5. Schulte JR, Morrissette DB, Gasior EJ, Czajewski MV. The effects of bleaching application time on the dental pulp. J Am Dent Assoc 1994; 125(10): 1330-5.
6. Leonard Jr RH, Haywood VB, Phillips C. Risk factors for developing tooth sensitivity and gingival irritation associated with nightguard vital bleaching. Quintessence Int 1997; 28(8): 527-34.
7. Thitinanthapan W, Satamanont P, Vongsavan N. In vitro penetration of the pulp chamber by three brands of carbamide peroxide. J Esthet Dent 1999; 11(5): 259-64.
8. Benetti AR, Valera MC, Mancini MNG, Miranda CB, Balducci I. In vitro penetration of bleaching agents into the pulp chamber. Int Endod J 2004; 37(2): 120-4.
9. Cohen SC. Human pulpal response to bleaching procedures on vital teeth. J Endod 1979; 5(5): 134-8.
10. Haywood VB. Treating sensitivity during tooth whitening. Compend Contin Educ Dent 2005; 26(9 Suppl 3): 11-20.
11. Leonard Jr RH, Smith LR, Garland GE, Caplan DJ. Desensitizing agent efficacy during whitening in an at-risk population. J Esthet Restor Dent 2004; 16(1): 49-56.
12. Gerlach RW, Zhou X, McClanahan SF. Comparative response of whitening strips to a low peroxide and potassium nitrate bleaching gel. Am J Dent 2002; 15(Spec No): 19A-23A.
13. Rezende M, Coppla FM, Chemin K, Chibinski AC, Loguercio AD, Reis A. Tooth sensitivity after dental bleaching with a desensitizer-containing and a desensitizer-free bleaching gel: A systematic review and meta-analysi. Oper Dent 2018; 44(2): E58-74.
14. Favoreto MW, de Souza Carneiro T, Forville H, Burey A, Dreweck FDS, Loguercio AD, et al. Use of calcium containing bioactive desentisizer in dental bleaching: A systematic Review and meta-analysis. J Am Dent Assoc 2023; 154(3): 245-59.
15. Haywood VB, Caughman WF, Frazier KB, Myers ML. Tray delivery of potassium nitrate-fluoride to reduce bleaching sensitivity. Quintessence Int 2001; 32(2): 105-9.
16. Darby ML, Walsh MM. Dental hygiene theory and practice. 1st ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1995.
17. Alkhatib MN, Holt R, Bedi R. Prevalence of self-assessed tooth discolouration in the United Kingdom. J Dent 2004; 32(7): 561-6.
18. Leonard RH, Sharma A, Haywood VB. Use of different concentrations of carbamide peroxide for bleaching teeth: an in vitro study. Quintessence Int 1998; 29(8): 503-7.
19. Armênio RV, Fitarelli F, Armênio MF, Demarco FF, Reis A, Loguercio AD. The effect of fluoride gel use on bleaching sensitivity: a double-blind randomized controlled clinical trial. J Am Dent Assoc 2008; 139(5): 592-7.
20. Trowbridge HO, Silver DR. A review of current approaches to in-office management of tooth hypersensitivity. Dent Clin North Am 1990; 34(3): 561-81.
21. Tal M, Oron M, Gedalia I, Ehrlich J. X-ray diffraction and scanning electron microscope investigations of fluoride-treated dentine in man. Arch Oral Biol 1976; 21(5): 285-90.
چاپ شده
2023-12-25
استناد به مقاله
1.
پدرام پیش‌گاهیPP, پروین میرزاکوچکیPM. تأثیر ژل فلوراید23/1% قبل یا بعد از استفاده‌ی روزانه‌ی ماده‌ی بلیچینگ در کاهش حساسیت دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25دسامبر2023 [ارجاع شده 13ژوئن2024];:281-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2079

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد