توزیع استرس در بار ساپرت کننده اوردنچر متکی بر ایمپلنت با روش آنالیز اجزاء محدود سه بعدی

  • احسان قاسمی استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمدعلی صادقی دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • منصور دخیل علیان استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • منصور ریسمانچیان دانشیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Ehsan Ghasemi Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mohammad Ali Sadeghi Dental student, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mansour Dakhilalian Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mansour Rismanchian Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: میانگین شکست بار در اوردنچر متکی بر ایمپلنت 97/3 درصد گزارش می شود، که همین درصد نیز بدلیل هزینه‌ي بالای آن نسبت به پروتز کامل برای بیماران غیر قابل قبول است. هدف از این مطالعه بررسی توزیع استرس در نقاط مختلف بار ساپرت کننده‌ي اوردنچر متکی بر ایمپلنت با استفاده از روش اجزاء محدود (Finite- Elements) است.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، توزیع استرس در بار ساپرت کننده‌ي اوردنچر فک پایین بی دندان با استفاده از الگوی اجزاء محدود بررسی گردید. ایمپلنت ها در ناحیه‌ي دو کانین بوسیله‌ي یک بار به فاصله 2 ميليمتر از بافت پوشاننده‌ي ریج بی دندانی به یکدیگر وصل شدند. سپس نیروی عمودی به مولر اول سمت چپ به صورت تدریجا افزایشی از 5/0 تا 50 نیوتن وارد شد و توزیع فشار در نقاط مختلف بار ثبت گردید.

یافته ها: تا قبل از اعمال نیروی 06/6 نیوتنی استرس به صورت یکنواختی دربار پخش می شود، ولی بیش از این نیرو توزیع یکنواخت از بین رفته و استرس در نقطه ای متمرکز خواهد شد که این نقطه تا اعمال بیشترین نیرو (N 50) در مرز ثلث میانی بار و ثلث سمت اعمال نیرو ثابت باقی می ماند.

نتیجه گیری: در ناحیه مرز  میانی و سمت اعمال نیرو به دلیل تمرکزبیشترین استرس احتمال شکست بار بیشتر است، لذا تقویت ساختار بار در این ناحیه پیشنهاد می گردد .

 کلید واژه ها : توزیع استرس ، بار ساپرت کننده ، اوردنچر ،اتچمنت، آنالیز اجزاء محدود
چاپ شده
2011-02-20
استناد به مقاله
1.
قاسمیا, صادقیم, دخیل علیانم, ریسمانچیانم, Ghasemi E, Sadeghi MA, Dakhilalian M, Rismanchian M. توزیع استرس در بار ساپرت کننده اوردنچر متکی بر ایمپلنت با روش آنالیز اجزاء محدود سه بعدی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2011 [ارجاع شده 30نوامبر2023];6(4):332-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/226

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد