بررسی میزان اتصال استخوان به سطح ایمپلنت با استفاده از فاکتورهای رشدی اتوژن PRGF در فک سگ

  • محمد توکلی استادیار. گروه پریودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رضا بیرنگ دانشیار گروه پریودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • محمد شاه ابوئی استادیار گروه پریودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علی رفیع درگاهی دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • علیرضا ترابی استادیار گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران، تهران، ایران
  • Mohammad Tavakoli
  • Reza Birang Associate Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ali Rafidargahi DDS, Isfahan, Iran.
  • Ali Rafie Dargahi
  • Ali Reza Torabi

چکیده

مقدمه: به کار گیری فاکتورهای رشدی پلاسمایی، سطحی پویا بر روی سطح ایمپلنت ایجاد ‌کرده، باعث تسریع ترمیم می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی هیستومورفومتریک و هیستولوژیک اثر پلاسمای غنی از فاکتورهای رشدی اتوژن Platelet rich in growth factor PRGF)) بر میزان بازسازی استخوان در اطراف ایمپلنت‌های دندانی بود.

مواد و روش‌ها: برای انجام این مطالعه مداخله‌ای- حیوانی، دو قلاده سگ سالم از نژاد مختلط ایرانی، انتخاب شد. سه ماه پس از خارج ساختن دندان‌های پره مولر دو طرف مندیبل سگ و تغییر این نواحی، تعداد 12 عدد ایمپلنت از سیستم OIC با قطر 5 و طول 10 میلی‌متر انتخاب گردید. 6 عدد با استفاده از ساختارهای رشدی و 6 عدد دیگر بدون استفاده از پلاسمای اتوژن در حفره استئوتومی قرار گرفت و پس از 12 هفته ایمپلنت‌ها به وسیله فرز Trephine به همراه استخوان اطراف خارج و پس از انجام برش، توسط میکروسکوپ نوری ارزیابی شد؛ نتايج با آزمون‌هاي t و Mann-Whitney در سطح معني‌داري 05/0 آناليز شدند.

یافته‌ها: از نظر هیستولوژیک، افزایش قابل توجهی در میزان استخوان بازسازی شده در اطراف ایمپلنت‌ها، همچنین ضخامت و بلوغ ترابکول‌های استخوانی در نمونه‌های حاوی PRGF در مقایسه با نمونه‌های شاهد به چشم خورد.

نتیجه‌‌گیری: میزان اتصال استخوان به ایمپلنت در اطراف ایمپلنت‌های دندانی آغشته به PRGF در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود.

كليد واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، اتصال استخوان به سطح ایمپلنت(BIC)، فاکتور رشدی اتوژن PRGF)).
چاپ شده
2011-03-15
استناد به مقاله
1.
توکلیم, بیرنگر, شاه ابوئیم, رفیع درگاهیع, ترابیع, Tavakoli M, Birang R, Rafidargahi A, Rafie Dargahi A, Torabi AR. بررسی میزان اتصال استخوان به سطح ایمپلنت با استفاده از فاکتورهای رشدی اتوژن PRGF در فک سگ. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2011 [ارجاع شده 2مارس2024];6(4):357-63. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/229

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد