بررسی مقایسه‌ای کارایی مسواک دستی Cross-action و مسواک برقی Power cross-action در کنترل پلاک و التهاب بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های حمایت کننده اوردنچر مندیبل

  • Ahmad Moghareabed Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry , Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Jaber Yaghini Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mohammad Tavakoli Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ensieh Bateni Postgraduate student, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Leila Talebian Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • احمد مقاره عابد دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، گروه پریودنتيكس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • جابر یقینی استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، گروه پریودنتيكس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • محمد توکلی استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، گروه پریودنتيكس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • انسیه باطنی دستیار تخصصی، گروه پریودنتيكس، دانشکده دندان پزشکی،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • لیلا طالبیان دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده

مقدمه: حذف مؤثر پلاک، یک فاکتور مهم در موفقیت بالینی طولانی مدت ایمپلنت‌های دندانی است. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر بالینی مسواک برقی nactio-  Power cross و مسواک دستیCross-  action درکنترل پلاک و التهاب بافت نرم اطراف ایمپلنت‌هایی که اوردنچر مندیبل را حمایت می‌کنند، بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی متقاطع انجام شد. نمونه‌ها شامل ١٠ فرد بدون دندان ٧٢-٤٧ ساله دارای اوردنچر مندیبل بود که با دو ایمپلنت غیر اسپلینت حمایت شده وهمه آنها از دنچر کامل ماگزیلا استفاده می‌کردند. مطالعه شامل دو دوره ٤ هفته‌ای بود که توسط یک دوره فاصله ٢ هفته‌ای از هم جدا می‌شد. هر فرد در هر دوره به ‌طور تصادفی از یک نوع مسواک استفاده می‌کرد. دو روز قبل از شروع هر دوره ایمپلنت‌ها پالیش شدند. شاخص پلاک و شاخص خون‌ریزی قبل و بعد از مسواک زدن ثبت شد و داده‌ها در نرم‌افزار SSPS و با آزمون test–t آنالیز شدند (٠۵/٠ = α).

یافته‌ها: هر دو مسواک باعث کاهش شاخص‌ها شدند. میانگین کاهش شاخص پلاک در مسواک دستی ٥/٠ و در مسواک برقی ٤٤/٠ بود و میانگین کاهش شاخص خون‌ریزی در مسواک دستی ٢٧/٠ و در مسواک برقی ٣/٠ بود. بین دونوع مسواک در تغییر شاخص پلاک (٨٨/٠ = value p) و تغییر شاخص خون‌ریزی (٩١/٠ = value p) تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌‌گیری: هر دو نوع مسواک مورد مطالعه در کنترل پلاک اطراف ایمپلنت‌های حمایت‌کننده اوردنچر مندیبل به ‌طور مؤثری عمل کردند و بین آنها تفاوت معنی‌داری دیده نشد و هر فرد با توجه به راحتی و ترجیح خود می‌توانست از یک مسواک استفاده کند.

كليد واژه‌ها: ایمپلنت‌هاي دنداني، اوردنچر، مسواک دستی، مسواک برقی، کنترل پلاک.
چاپ شده
2011-07-05
استناد به مقاله
1.
Moghareabed A, Yaghini J, Tavakoli M, Bateni E, Talebian L, مقاره عابدا, یقینیج, توکلیم, باطنیا, طالبیانل. بررسی مقایسه‌ای کارایی مسواک دستی Cross-action و مسواک برقی Power cross-action در کنترل پلاک و التهاب بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های حمایت کننده اوردنچر مندیبل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5جولای2011 [ارجاع شده 19آوریل2024];7(2):154-62. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/327

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد