بررسی تأثیر بلیچینگ بر سختی دو کامپوزیت نانوفیلد و یک کامپوزیت میکروهیبرید

  • وجیه السادات مرتضوی استاد گروه ترمیمی، دانشکده‎ی دندان‌‎پزشکی و مرکز تحقیقات علوم دندانی پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمد حسین فتحی استاد گروه بیومواد، دانشکده‎ مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فریناز شیربان دانشجوی دندان‎پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • محمدرضا شیربان متخصص دندان‌پزشکی ترمیمی، اصفهان، ایران.
  • Vajihesadat Mortazavi Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Biomaterials group, Department of material engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
  • Mohammad Hosein Fathi Professor, Biomaterials group, Department of material engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
  • Farinaz Shirban Dental Student, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences Isfahan, Iran.
  • Mohammad Reza Shirban DDS, MS, Specialist at Operative Dentistry, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: دندانهای تغییر رنگ یافته با روشهای مختلفی مانند کامپوزیت ونیر مستقیم، پرسلن ونیر غیرمستقیم، کراونهای سرامیکی و یا استفاده از مواد بلیچینگ قابل درمان هستند. مطالعهی حاضر با هدف مقایسهی اثر بلیچینگ خانگی و بلیچینگ مطب بر میانگین سختی یک نوع کامپوزیت میکروهیبرید ( (Point4و دو نوع کامپوزیت نانوفیلد Filtek Supreme) و  Premise ) انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: برای انجام این مطالعه تجربی، مادهی بلیچینگ Opalescence PF با 20 درصد کاربامید پراکساید جهت بلیچینگ خانگی و Opalescence Quick با 35 درصد کاربامید پراکساید جهت بلیچینگ مطب مورد استفاده قرار گرفتند. از هر نوع کامپوزیت50 نمونه تهیه شد و تحت تأثیر مادهی بلیچینگ قرار گرفت. نمونههای هر نوع کامپوزیت به طور تصادفی در 5 گروه 10 تایی زیر تقسیم شد:1. گروه کنترل، 2. دو هفته بلیچینگ خانگی، 3. چهار هفته بلیچینگ خانگی، 4. یکبار بلیچینگ مطب، 5. دو بار بلیچینگ مطب به فاصلهی زمانی دو هفته. سپس مقادیر سختی نمونهها اندازهگیری شد. یافتهها با آزمونهای آنالیز واریانس و Tukey HSD مقایسه گردید. (05/0=α)

يافته‌ها: بین مقادیر میانگین سختی گروههای مختلف برای یک نوع کامپوزیت در هر سه نوع کامپوزیت بررسی شده اختلاف معنیداری مشاهده شد. اختلاف معنیداری برای کامپوزیت 4 Point بین گروه 4 هفته بلیچینگ خانگی و یکبار بلیچینگ مطب، برای کامپوزیت Filtek Supreme بین گروه 2 هفته بلیچینگ خانگی و 4 هفته بلیچینگ خانگی و برای کامپوزیت Premise بین گروه یکبار بلیچینگ مطب و دو بار بلیچینگ مطب مشاهده نشد.

نتیجه‌‌گیری: باتوجه به محدوديتهاي مطالعه، نوع كامپوزيت و روش بلیچینگ بر ميزان سختي كامپوزيت رزین موثر است.

كليد واژه‌ها: بلیچینگ، سختی سطحی، کامپوزیت نانوفیلد، کامپوزیت میکروهیبرید
چاپ شده
2011-03-15
استناد به مقاله
1.
مرتضویوا, فتحیمح, شیربانف, شیربانم, Mortazavi V, Fathi MH, Shirban F, Shirban MR. بررسی تأثیر بلیچینگ بر سختی دو کامپوزیت نانوفیلد و یک کامپوزیت میکروهیبرید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):390-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/234

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد