بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان

  • مریم غفورنیا استادیار، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، يزد، ايران
  • مریم حاج نوروز علی تهرانی استادیار،عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، گروه دندان پزشکی کودکان، دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • شاپور بدیهیان نجف آبادی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Maryam Ghafournia Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
  • Maryam Hajenorouzali Tehrani Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Shapoor Badihian Najafabadi Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: رفتارهای مکیدن به مدت طولانی به عنوان عوامل اثرگذار بر اکلوژن و خصوصیات قوس دندانی شناخته شده‌اند. هدف این پژوهش، تعیین ارتباط بین رفتارهای مکیدن تغذیه‌ای (شیر خوردن از سینه مادر یا شیشه شیر) و غیر تغذیه‌ای (مکیدن انگشت یا پستانک) با کراس بایت خلفی در دوره دندانی شیری بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش مقطعی بین 200 کودک پیش دبستانی 5-3 ساله انجام گرفت. گروه دارای کراس بایت (100 n =) شامل کودکانی که کراس بایت خلفی داشتند و گروه نرمال
(100 n =) شامل کودکان فاقد کراس بایت خلفی بودند. از طریق پرسشنامه، اطلاعات لازم در مورد شیر خوردن از سینه مادر، شیر خوردن از شیشه شیر و رفتارهای مکیدن غیر تغذیه‌ای جمع آوری شد. داده‌ها از طریق تست‌های آماری chi- square وt-student آنالیز گردید.

یافته‌ها: عادات شیر خوردن از شیشه شیر (1/2 OR =)، مکیدن انگشت (6/3 OR =) و مکیدن پستانک (0/2 OR =) ریسک فاکتورهای مرتبط با ایجاد کراس بایت خلفی در کودکان پیش دبستانی بودند. ارتباط معنی‌داری بین شیر خوردن از سینه مادر بیش از یک سال و ایجاد کراس بایت خلفی دیده نشد (1 p value =).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این پژوهش، به‌نظر می‌رسد که شیر خوردن از شیشه شیر، مکیدن انگشت و مکیدن پستانک به‌طور مستقیم در ایجاد کراس بایت خلفی در کودکان پیش دبستانی تأثیر داشته باشد.

كليد واژه‌ها: عادت دهانی، مکیدن، تغذیه، کراس بایت خلفی، دندان‌های شیری.
چاپ شده
2011-06-23
استناد به مقاله
1.
غفورنیام, حاج نوروز علی تهرانیم, بدیهیان نجف آبادیش, Ghafournia M, Hajenorouzali Tehrani M, Badihian Najafabadi S. بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژوئن2011 [ارجاع شده 4دسامبر2022];7(2):139-46. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/323

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد