میزان شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در یک دوره یک‌ساله

  • مریم حاج نوروز علی تهرانی استادیار،عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • هاجر سخاوتی دستیار تخصصي، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • منصور جاوری دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Maryam Hajenorouzali Tehrani Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Hajar Sekhavati Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry ,Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mansour Javeri Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: دندان‌های ناتال در زمان تولد در دهان نوزاد موجود هستند. علت تشکیل این دندان‌ها همچنان ناشناخته مانده است؛ اما برخی محققین به همراهی آن‌ها با سندرم‌ها و ناهنجاری‌های تکاملی اشاره کرده‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، نوزادان متولد شده در بیمارستان‌های شهر اصفهان از مرداد ماه 1376 به مدت یک‌سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق تکمیل پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. پرسش‌نامه شامل مشخصات نوزاد از قبیل تاریخ تولد، جنس، قد و وزن هنگام تولد، تعداد و نوع دندان‌های موجود، سابقه وجود دندان ناتال در خانواده و وضعیت سیستم‌های عصبی، قلبی و تناسلي و ناهنجاری‌های تکاملی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون 2X در سطح اطمینان 95/0 مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: در این دوره زمانی، 31940 نوزاد در شهر اصفهان متولد شدند. از این میان 17 نوزاد دارای دندان ناتال بودند که به این ترتیب شیوع این پدیده در نوزادان شهر اصفهان 1 مورد در 1878 تولد تخمین زده شد. 2/41 درصد از نوزادان دارای دندان، دختر و 8/58 درصد پسر بودند که نشان می‌دهد تعداد پسرها به شکل معنی‌داری بیش از دخترها بود (044/0 = p value). از 24 دندان ناتال ثبت شده 30/92 درصد ثنایای میانی فک پایین (60 درصد دو‌ طرفه)، 84/3 درصد ثنایای میانی فک بالا و 84/3 درصد مولر فک بالا بودند. در 6 مورد از نوزادان سابقه وجود دندان ناتال در خانواده مشهود بود که از لحاظ آماری معنی‌دار بود (041/0 = p value). در مطالعه حاضر نوزادان دارای دندان هیچ‌گونه ناهنجاری تکاملی نداشتند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه دندان‌های ناتال از شیوع بالایی برخوردار نیستند، با این وجود چگونگی حفاظت و درمان این وضعیت در سلامت عمومی کودک مؤثر می‌باشد. همچنین مطالعات بیشتری در گروه‌های مختلف نژادی نیاز است تا اتیولوژی و ماهیت دندان‌های ناتال بهتر درک گردد.

کلید واژه‌ها: نوزاد، دندان ناتال، شيوع.

چاپ شده
2012-01-16
استناد به مقاله
1.
حاج نوروز علی تهرانیم, سخاوتیه, جاوریم, Hajenorouzali Tehrani M, Sekhavati H, Javeri M. میزان شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در یک دوره یک‌ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16ژانویه2012 [ارجاع شده 9فوریه2023];7(5):482-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/404

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد