آلودگی توبول‌های عاجی دندان‌های با اپکس باز درمان شده با پلاگ MTA: بررسی میکروسکوپ الکترونی

  • بهناز برکتین استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • علیرضا فرهاد دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مریم ذوالفقاری دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Behnaz Barekatain Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ali Reza Farhad Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Maryam Zolfaghari Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: معمولاً در حین گذاشتن پلاگ MTA (Mineral trioxide aggregate)، دیواره‌های کانال با MTA آلوده می‌شود. در عین حال نیاز به باز بودن توبول‌های عاجی، گاه جهت نفوذ سیلر داراي اهمیت است. هدف از این پژوهش مقایسه آلودگی توبول‌های عاجی با MTA در اپکسیفیکاسیون به دو روش یک جلسه‌ای و دو جلسه‌ای بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 38 دندان سالم تک کاناله انسانی شامل 2 گروه 17تایی و يك گروه شاهد 4‌تايي به مدت 30 دقیقه در هیپوکلریت سدیم قرار داده شد. تاج دندان‌ها از ناحیه CEJ و 2 میلی‌متر انتهای ریشه‌ها به منظور ایجاد دندان با اپکس باز قطع شد. آماده‌سازی کانال تا شماره 100 و شکل‌دهی کانال تا گیتس گلیدن شماره 4 به روش استپ بك انجام شد. لایه اسمیر توسط EDTA و هیپوکلریت سدیم برداشته شد. سپس کانال‌ها خشک شد و در گروه‌های 1و 2 MTA به ضخامت 3 میلی‌متر در انتهای ریشه‌ها متراکم گردید. در گروه اول(یک جلسه‌ای) نمونه‌ها پس از تمیز کردن دیواره‌های کانال جهت SEM (Scanning electron microscope) آماده شدند. در گروه دوم (دو جلسه‌ای) نمونه‌ها 24 ساعت در انکوباتور در 37 درجه سانتی‌گراد و رطوبت 100 درصد قرار گرفتند. سپس کانال‌ها با هیپوکلریت سدیم و اولتراسونیک شستشو داده شدند. گروه سوم (شاهد) بدون گذاشتن پلاگMTA  و پس از حذف لایه اسمیر جهت بررسی SEM آماده شد. نتایج بر اساس درجه‌بندی 4تایی و توسط سه نفر اندودنتیست به صورت کور خوانده شد. اطلاعات با آنالیزهای Mann-Whitney وKruskal-Wallis ارزیابی گردید (05/0 = α).

یافته‌ها: بین گروه‌های مورد مطالعه از نظر آلودگی توبولی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (001/0p value < ). در گروه یک جلسه‌ای میزان MTA موجود روی دیواره‌ها به طور معنی‌داری بالاتر از گروه دو جلسه‌ای بود (001/0p value < ) و در گروه شاهد توبول‌های عاجی به طور کامل باز بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتايج اين مطالعه، اپکسیفیکاسیون با پلاگ MTA به روش دو جلسه‌ای بر یک جلسه‌ای ارجح است.

کلید واژه‌ها: ميكروسكوپ الكتروني، سمان MTA، درمان ريشه، آپكسيفيكاسيون.
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
برکتینب, فرهادع, ذوالفقاریم, Barekatain B, Farhad AR, Zolfaghari M. آلودگی توبول‌های عاجی دندان‌های با اپکس باز درمان شده با پلاگ MTA: بررسی میکروسکوپ الکترونی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 4دسامبر2022];7(4):388-94. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/371

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد