بررسی تأثیر چارچوب‌بندی پیام بر رفتار‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان شهر قزوین

  • امیر پاکپور حاجی آقا استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران
  • سعیده نوروزی دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، يزد، ايران
  • میر سعید یکانی نژاد دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • آسیه منصوری دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • سمیرا چای بخش دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • Amir Pakpour Haji Agha Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • Saeedeh Nourozi Postgraduate Student, Department of Health Education, School of Health, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Mir Saeed Yekaninejad Postgraduate Student, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Asieh Mansouri Postgraduate Student, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Samira Chaibakhsh Postgraduate Student, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، مقایسه تأثیر پیام‌های سودمحور و زیان‌محور بر افزایش نگرش، قصد رفتاری و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان راهنمایی شهر قزوین بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مداخله‌ای تصادفی شده، نمونه‌ها از طریق روش خوشه‌ای طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه پرسش‌نامه‌ای را تکمیل نمودند که نگرش‌های مرتبط با استفاده از مسواک و نخ دندان، قصد مرتبط با استفاده از مسواک و نخ دندان و رفتارهای گزارش شده توسط افراد در ارتباط با استفاده از مسواک و نخ دندان را مورد سنجش قرار می‌داد. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه سودمحور و زیان‌محور تقسیم گردیدند و به آن‌ها پیام‌هایی راجع به فواید و نتایج استفاده و عدم استفاده از مسواک و نخ‌ دندان در قالب یک پمفلت ارایه گردید. پس از یک هفته از مداخله، این پرسش‌نامه همراه با چک‌لیست ثبت رفتار مسواک زدن و نخ دندان در طول هفته گذشته توسط افراد تکمیل گردید. آناليز داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری آنالیز کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج آنالیز کواریانس نشان داد نوجوانانی که با پیام‌های زیان‌محور مواجه شدند نگرش‌های مطلوب‌تری نسبت به استفاده از مسواک و نخ‌ دندان و همچنین قصد بالاتری برای استفاده از مسواک و نخ دندان نشان دادند (001/0 > p value). نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد که دانش‌آموزانی که با پیام‌های زیان‌محور مواجهه یافته بودند به میزان بیشتری از مسواک و نخ ‌دندان استفاده کردند (001/0 > p value).

نتیجه‌گیری: پیام‌های زیان ‌محور نباید مورد غفلت قرار گیرند و به نظر می‌رسد که این پیام‌ها با فرهنگ جمع‌گرایی سازگاری بیشتری داشته و منجر به بهبود سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان و نوجوانان شوند.

کلید واژه‌ها: سلامت دهان، رفتار، دانش‌آموزان
چاپ شده
2012-11-15
استناد به مقاله
1.
پاکپور حاجی آقاا, نوروزیس, یکانی نژادمس, منصوریآ, چای بخشس, Pakpour Haji Agha A, Nourozi S, Yekaninejad MS, Mansouri A, Chaibakhsh S. بررسی تأثیر چارچوب‌بندی پیام بر رفتار‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان شهر قزوین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2012 [ارجاع شده 19می2022];8(6):512-21. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/391

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد