تأثیر روش مصاحبه انگیزشی بر تغییرات کوتاه مدت سلامت دهان و دندان افراد سیگاری

  • عیسی محمدی زیدی استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران
  • امیر پاکپور حاجی آقا استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران
  • Isa Mohammadi- Zeidi Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • Amir Pakpour Hajiagha Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

چکیده

مقدمه: با توجه به ارتباط قوی بین مصرف سیگار و بیماری‌های دهان و دندان، ضرورت تأکید دندان‌پزشکان بر ترک سیگار احساس می‌شود. کارایی مصاحبه انگیزشی در کاهش پلاک دندان و بهبود رفتارهای خودمراقبتی در مطالعات گذشته اثبات شده است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر مصاحبه انگیزشی بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی دهان و دندان در بیماران سیگاری مراجعه کننده به کلینیک‌های دندان‌پزشکی شهر تنکابن بود.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه نیمه تجربی، تعداد 80 بیمار سیگاری مراجعه کننده به کلینیک‌های دندان‌پزشکی شهر تنکابن به طور تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. مداخله شامل دو جلسه مصاحبه انگیزشی به مدت 30 دقیقه در قالب گروه‌های
5 نفری به همراه پیگیری تلفنی برای گروه تجربی بود. داده‌ها در دو مقطع زمانی قبل و 6 ماه بعد از مصاحبه با استفاده از پرسش‌نامه‌ای متشکل از سؤالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و الگوریتم مراحل تغییر به همراه چک لیست ثبت رفتار مسواک زدن و استفاده از نخ دندان گردآوری شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 17 و آزمون‌های 2χ، Mann-Whithney، Wilcoxon، Paired-t و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان دهنده افزایش معنی‌دار نمره آگاهی (از 6/5 ± 5/13 به 2/4 ± 6/21، 001/0 > p value) و نگرش (از 2/14 ± 40/32 به 9/15 ± 11/54، 001/0 > p value) در گروه تجربی بود. همچنین افزایش معنی‌دار تعداد بیماران در مراحل فعال آمادگی روانی برای ترک سیگار یعنی سه مرحله آمادگی (از 5/7 به 5/42 درصد)، اجرا (از صفر به
25 درصد) و نگهداشت (از صفر به 5/7 درصد) دیده شد (001/0 > p value). علاوه بر این، یافته‌ها حکایت از بهبود رفتارهای خودمراقبتی یعنی مسواک زدن (از 20/0 ± 75/0 به
38/0 ± 19/1، 001/0 > p value) و استفاده از نخ دندان (001/0 > p value) در بیماران گروه تجربی داشت.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه حاضر، مصاحبه انگیزشی در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی دهان و دندان در بیماران سیگاری مراجعه کننده به کلینیک‌های دندان‌پزشکی کارامد می‌باشد.

كليد واژه‌ها: مصاحبه انگیزشی، بيماري پریودنتال، سیگار كشيدن، بهداشت دهان و دندان
چاپ شده
2013-05-30
استناد به مقاله
1.
محمدی زیدیع, پاکپور حاجی آقاا, Mohammadi- Zeidi I, Pakpour Hajiagha A. تأثیر روش مصاحبه انگیزشی بر تغییرات کوتاه مدت سلامت دهان و دندان افراد سیگاری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30می2013 [ارجاع شده 19می2022];9(2):123-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/642

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد