بررسي آسيب‌شناسي صحت تشخيص پوسیدگی‌های بين دنداني با دو سیستم رادیوگرافی دیجیتال در دو حالت وضوح (Resolution) بالا و استاندارد

  • مژده مهدی زاده دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • نکیسا ترابی نیا استادیار،عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي‌نژاد، گروه پاتولوژي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فروز کشانی دستيار تخصصي، گروه پاتولوژي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • مهتاب خیرخواهی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Mojdeh Mahdezadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research center, Department of oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Nakisa Torabinia Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Forouz Keshani Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry ,Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mahtab Kheirkhahi Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: مزایای فراوان تصویربرداری دیجیتال منجر به استفاده بیشتر دندان‌پزشکان از آن گردیده است. کنتراست، دانسیته و برخی عوامل مؤثر در کیفیت تشخیص در سیستم دیجیتال قابل تغییر می‌باشند. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه پوسیدگی‌های بین دندانی در دو سیستم رادیوگرافی دیجیتال شیک (Schick) و سوردکس (Sordex) در دو حالت وضوح (Resolution) بالا و استاندارد از طریق بررسی آسیب‌شناسی بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، 24 پره مولر کشیده شده انسانی دارای پوسیدگی پروگزیمال به صورت 4‌تایی مانت شدند. هر گروه دندانی با دو سیستم شیک و سوردکس تصویربرداری گردید. در هر دو روش سنسور، در فاصله mm 10 دندان‌ها و mm 100 تیوب ثابت شد. تمامی رادیوگرافی‌ها به صورت كور توسط یک رادیولوژیست دهان و دندان در دو وضوح بالا و استاندارد کددهی گردید. برای تأیید صحت پوسیدگی و عمق آن به عنوان استاندارد طلايي، دندان‌ها در جهت مزیودیستال برش داده شد و توسط یک آسیب شناس دهان و دندان با استریومیکروسکوپ کددهی گردید. سپس داده‌ها با ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون گاما در سطح اطمینان 95/0.آنالیز شدند.

یافته‌ها: ارتباط معنی‌داری بین نتایج حاصل از روش‌های مختلف رادیوگرافی با پاتولوژی وجود داشت (001/0 > p value).

بیشترین میزان شباهت با نتایج آسیب‌شناسی در تصاویر سیستم رادیوگرافی شیک با رزولوشن استاندارد مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این پژوهش، صحت سیستم رادیوگرافی شیک با وضوح استاندارد براي تشخيص پوسيدگي‌هاي پروگزيمال بیشتر است.

کلید واژه‌ها: دیجیتال، دندان، رادیوگرافی، پوسیدگی، صحت.

چاپ شده
2012-01-02
استناد به مقاله
1.
مهدی زادهم, ترابی نیان, کشانیف, خیرخواهیم, Mahdezadeh M, Torabinia N, Keshani F, Kheirkhahi M. بررسي آسيب‌شناسي صحت تشخيص پوسیدگی‌های بين دنداني با دو سیستم رادیوگرافی دیجیتال در دو حالت وضوح (Resolution) بالا و استاندارد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2ژانویه2012 [ارجاع شده 9دسامبر2022];7(5):505-10. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/399

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد