میزان تظاهر نشانگر (VEGF) Vascular endothelial growth factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی

  • سید محمد رضوی دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه آسیب شناسی دهان ،فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران .
  • نکیسا ترابی نیا استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی و ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران .
  • دانا تحریریان دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Sayed Mohammad Razavi Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Nakisa Torabinia Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Dana Tahririan Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه:کارسینوم سلول سنگفرشی یا Squamous cell carcinoma S.C.C) ) از سطح یک اپیتلیوم دیسپلاستیک بر میخیزد و حدود %90 تمام سرطان های سرو گردن  را  تشکیل میدهد. VEGF(Vascular Endothelial Growth Factor) یکی از فاکتورهای رشدی است که مستقیما روی سلولهای اندوتلیال عروقی اثر میگذارد و تکثیر، مهاجرت وکموتاکسی سلول های  اندوتلیال را تحریک میکند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه میزان بروز  نشانگرVEGF در مخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و .S.C.C دهانی بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد 20 نمونه از هر یک از نمونه های  مخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک  و  S.C.C. که با فرمالین ثابت و در پارافین مدفون شده بود،انتخاب گردید. لام های مربوطه از نظر بروز نشانگر VEGFبا استفاده ازتکنیک رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی و روش استاندارد بیوتین-استرپتاویدین مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها توسط نرم افزار SPSSو آزمون کروسکال والیس و من ویتنی در سطح معنی دار 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.(05/0=α)

یافته ها: میانگین شدت بروز نشانگر VEGFدرنمونه های   S.C.C بیشتر از نمونه های مخاط دیسپلاستیک بود  (024/0 P value= )همچنین شدت بروز نشانگر VEGFدرنمونه های S.C.C بیشتر از مخاط نرمال بود (001/0 P value=)، در  حالی که شدت بروز نشانگر VEGFدرنمونه های مخاط دیسپلاستیک با مخاط نرمال رابطه ی معنی داری نداشت)108/0P=).

نتيجه گيري: بر اساس نتایج مطالعه حاضر با پیشرفت ضایعه از مخاط نرمال به سمت مخاط دیسپلاستیک و نهایتا به سمت SCC بروز نشانگرVEGF افزایش می یابد.

کلید واژه ها: سلول سنگفرشي،كارسينوما،مخاط دهان، فاكتور رشد اندوتليال عروقي.

چاپ شده
2012-04-02
استناد به مقاله
1.
رضویسم, ترابی نیان, تحریریاند, Razavi SM, Torabinia N, Tahririan D. میزان تظاهر نشانگر (VEGF) Vascular endothelial growth factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 16می2022];8(1):36-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/470

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد