بررسی دقت روش دمرجیان در تخمين سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر بابل

  • مهناز شیخی دانشیار،عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سجاد قربانی زاده دستيار تخصصي، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سید مهدی مدنی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Mahnaz Sheikhi Associate Professor, Torabinejad Dental Research center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Sajad Ghorbanizadeh Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology , School of Dentistry, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Seyed Mahdi Madani Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: تعیین سن افراد در زمینه‌های مختلف از جمله پزشکی قانونی، طب اطفال، ارتودنسی و غيره حایز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 17 ساله شهرستان بابل بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی و گذشته‌نگر بر روی 301 رادیوگرافی پانورامیک (183 دختر و 118 پسر) از افرادي که به مراکز دندان‌پزشکی شهر بابل مراجعه کرده بودند صورت گرفت. نوع نمونه‌گیری به صورت تصادفی آسان بود. در این مطالعه طبق روش دمرجیان، هفت دندان دابمی سمت چپ فک پابین، توسط دو متخصص رادیولوژی بررسی شد و برای هر مورد شاخص بلوغ دندانی تعیین گردید و بر اساس آن سن دندانی فرد تخمین زده شد. همچنین سن تقویمی فرد نیز از اطلاعات دموگرافیک وی به دست آمد. سپس ارتباط ما بین سن تقویمی و سن دندانی فرد در نرم‌افزار SPSS توسط آزمون همبستگي Pearson بررسی شد (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین سن تقویمی در کل جمعیت مورد مطالعه 04/0 سال کمتر از سن واقعی برآورد شد. ضریب همبستگي Pearson ما بین سن تقویمی و تخمینی 968/0 محاسبه شد که به لحاظ آماری معنادار بود (001/0 > p value). همچنین اختلاف ما بین سن تقویمی و تخمینی معنادار نبود (31/0 = p value)

نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش حاضر روش دمرجیان مي‌تواند در تخمین سن افراد 17-5 ساله شهر بابل به كار رود و اين روش در پيش‌گويي سن كودكان بابل دقت كافي دارد.

کلید واژه‌ها: سن، سن دندانی، کلسیفیکاسیون دندانی.

چاپ شده
2012-01-23
استناد به مقاله
1.
شیخیم, قربانی زادهس, مدنیسم, Sheikhi M, Ghorbanizadeh S, Madani SM. بررسی دقت روش دمرجیان در تخمين سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر بابل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژانویه2012 [ارجاع شده 19ژانویه2022];7(5):488-92. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/411

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد