بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر كرمان

  • مهناز شیخی دانشیار،عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سجاد قربانی زاده دستيار تخصصي، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • امین قاسم زاده دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مهدی باغستانی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Mahnaz Sheikhi Associate Professor, Torabinejad Dental Research center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Sajad Ghorbanizadeh Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology , School of Dentistry, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Amin Ghasemzadeh Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mehdi Baghestani Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: تخمین دقیق سن افراد نقش مهمی در زمینه‌هایی چون غدد شناسی اطفال، دندان‌پزشکی اطفال، ارتودنسی، باستان شناسی و موارد دیگر دارد. هدف از این پژوهش، بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 17 ساله شهرستان کرمان بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی و گذشته‌نگر بر روی 350 رادیوگرافی پانورامیک (224 دختر و 126 پسر) از افرادي که به مراکز دندان‌پزشکی شهر كرمان مراجعه کرده بودند صورت گرفت. نمونه‌گیری به صورت تصادفی آسان بود. در این مطالعه طبق روش دمرجیان، هفت دندان دایمی سمت چپ فک پایین، توسط دو متخصص رادیولوژی بررسی شد و برای هر مورد، شاخص بلوغ دندانی تعیین شد و بر اساس آن سن دندانی فرد تخمین زده شد. همچنین سن تقویمی فرد نیز از اطلاعات دموگرافیک وی به دست آمد. سپس ارتباط سن تقویمی و سن دندانی فرد توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون همبستگی Pearson و آزمون Paired-t بررسی شد (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین سن تقویمی در کل جمعیت مورد مطالعه 11/0 سال کمتر از سن واقعی برآورد شد. ضریب Pearson بین سن تقویمی و تخمینی 95/0 محاسبه شد که به لحاظ آماری معنادار بود (001/0 > p value). اما اختلاف بین سن تقویمی و تخمینی معنادار نبود (15/0 = p value).

نتيجه‌گيري: بر اساس پژوهش حاضر، روش دمرجیان مي‌تواند در تخمین سن افراد 17-5 ساله شهر كرمان به كار رود و اين روش در پيش‌گويي سن كودكان شهر كرمان دقت كافي دارد.

کلید واژه‌ها: سن دنداني، سن تقویمی،کلسیفیکاسیون دندانی.

چاپ شده
2012-01-23
استناد به مقاله
1.
شیخیم, قربانی زادهس, قاسم زادها, باغستانیم, Sheikhi M, Ghorbanizadeh S, Ghasemzadeh A, Baghestani M. بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر كرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژانویه2012 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(5):554-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/410

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد