مروری بر نانوكامپوزيت‌ها

  • مژگان رفيع زاده دستيار تخصصي، گروه دندان‌پزشكي ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • محمدرضا محرري دستيار تخصصي، گروه دندان‌پزشكي ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • كاظم خسروي استاد، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فرناز مشرف جوادي متخصص دندان‌پزشكي ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مريم خروشي دانشيار، عضو مركز تحقيقات مواد دنداني، گروه دندان‌پزشكي ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Mozhgan Rafizadeh Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mohammad Reza Moharreri Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Kazem Khosravi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Farnaz Moshref-Javadi Specialist at Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Maryam Khoroushi Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: کامپوزیت رزین‌های دندانی همان‌گونه که از نامشان پیدا است موادی کامپوزیت یا مرکب از مواد آلی و غیر آلی هستند. ساختار اصلی کامپوزیت‌های دندانی را پلیمرها، فيلرهاي غیر آلی و آلی، آغاز کننده و فعال کننده تشکیل می‌دهند علاوه بر اين عواملی به عنوان سایلن نیز برای ایجاد اتصال پایدار شیمیایی بین دو فاز آلی و غیر آلی به سطوح فاز غیر آلی یا فیلر افزوده می‌گردند. هدف از این پژوهش، مروری بر ساختار شیمیایی کامپوزیت‌های دندانی با نگاه ویژه به ساختار کامپوزیت‌های جدید و نانوکامپوزیت‌ها می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مروری با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و سایت اینترنتی PubMed، ISI Web of science در بین سال‌های 1985 تا 2010 و با استفاده از کلید واژه‌های کامپوزیت دندانی، نانوكامپوزیت و ساختار شیمیایی جمع‌آوری و تدوین شد.

یافته‌ها: در دهه اخیر در ساختار شیمیایی کامپوزیت‌های دندانی تحول زیادی ایجاد شده است. تحولات جدید مانند نانوکامپوزیت‌های آزاد کننده کلسیم- فسفات و فلوراید، و نیز کاربرد فرایند‌های نانوملکولی برای ساخت مینای دندانی با استفاده از نانورادها، نانواسفرها و آملوژنین می‌باشد.

نتیجه‌‌گیری: با شناخت تحولات جدید که در ساختار شیمیایی کامپوزیت دندانی در بسیاری از مواد جدید ایجاد شده است، می‌توان رفتار بالینی این نوع کامپوزیت‌ها را بهتر و دقیق‌تر ارزیابی نمود. به نظر می‌رسد تحولات جدید تأثیرات مهمی بر رفتار بالینی کامپوزیت‌های جدید داشته باشند که نیازمند تحقیقات آينده است.

كليد واژه‌ها: کامپوزیت رزین، نانو کامپوزیت، شيمي.
چاپ شده
2012-07-21
استناد به مقاله
1.
رفيع زادهم, محرريم, خسرويك, مشرف جواديف, خروشيم, Rafizadeh M, Moharreri MR, Khosravi K, Moshref-Javadi F, Khoroushi M. مروری بر نانوكامپوزيت‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21جولای2012 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(3):269-90. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/511

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد