مقایسه اثر ضد قارچ نوعی دهان‌شویه تجربی فلوکونازول با دهان‌شویه نیستاتین در محیط آزمایشگاهی

  • Nader Navabi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Ehsan Momeni Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Amin Ayatollahi Associate Professor, Department of Parasitology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Payam Khazaeli Associate Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Abbas Pardakhti Associate Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • احسان مومنی استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • نادر نوابی استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • سید امین آیت‌اللهی موسوی دانشیار، گروه انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • پیام خزائلی دانشیار، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • عباس پرداختی دوخانی دانشیار، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: درمان کاندیدیازیس دهانی با استفاده از دهان‌شویه ضد قارچ مزایای زیادی را به همراه دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر نوعی دهان‌شویه فلوکونازول بر قارچ کاندیدا آلبیکانس و مقایسه آن با دهان‌شویه نیستاتین بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، دهان‌شویه فلوکونازول  10 با طراحی یک سیستم سوسپانسیون در پایه آبی، فرموله و تهیه شد. تعیین اندازه ذره‌ای، تغییرات شکل و اندازه ذره‌ای برای فرمولاسیون سوسپانسیون تهیه شده توسط ویسکومتر بروکفیلد انجام و روند انحلال سوسپانسیون تهیه شده خارجی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از سوسپانسیون دهانی نیستاتین 100000 واحد بر میلی‌لیتر موجود در بازار جهت مقایسه استفاده شد. سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس با PTCC5027 از کلکسیون‌های قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی عفونی ایران تهیه شد. نمونه‌های بالینی کاندیدا آلبیکانس تحت اثر داروهای ضد قارچ سوسپانسیون فلوکونازول و نیستاتین به روش فلوسیتومتری و ماکرودیلوشن قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌ها ثبت و با استفاده از روش توصیفی- مشاهده‌ای آنالیز شدند. حداقل غلظت مهاری برای هر دو سوسپانسیون فلوکونازول و نیستاتین اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: سوسپانسیون نیستاتین و سوسپانسیون فلوکونازول 10 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر قادر به از بین بردن میکروارگانیسم‌های کاندیدا آلبیکانس می‌باشند. حداقل غلظت مهاری نیستاتین 1 به 40 و حداقل غلظت مهاری فلوکونازول 1 به 30 بود.

نتیجه‌گیری: سوسپانسیون‌های فلوکونازول و نیستاتین در غلظت 10 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، هر دو قادر به از بین بردن و جلوگیری از رشد کاندیدا آلبیکانس می‌باشند. در عین حال با توجه به نتایج حداقل غلظت مهاری به دست آمده، نیستاتین در رقت کمتر دارای اثر قوی‌تری نسبت به فلوکونازول بود و فلوکونازول از این نظر برتری خاصی نسبت به نیستاتین نداشت.

کلید واژه‌ها: سوسپانسیون‌ها، نیستاتین، فلوکونازول، کاندیدا آلبیکانس
چاپ شده
2013-07-01
استناد به مقاله
1.
Navabi N, Momeni E, Ayatollahi A, Khazaeli P, Pardakhti A, مومنیا, نوابین, آیت‌اللهی موسویسا, خزائلیپ, پرداختی دوخانیع. مقایسه اثر ضد قارچ نوعی دهان‌شویه تجربی فلوکونازول با دهان‌شویه نیستاتین در محیط آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 4دسامبر2022];9(3):207-15. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/535

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد