ارزیابی مارکرهاي تهاجمی هليکوباکتر پيلوري در پلاک دنداني بيماران مبتلا به گاستريت: یک مطالعه مقدماتی

  • Nader Navabi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Mohammadreza Bazrafshani Assistant Professor, Department of Genetics, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Mehrnaz Tahmasebi Arashloo DDS, Kerman, Iran
  • Fatemehsadat Hoseini MS at Laboratory Sciences, Kerman, Iran
  • نادر نوابی استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران
  • محمد رضا بذرافشانی استادیار، گروه ژنتیک، دانشكده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران.
  • مهرناز طهماسبی ارشلو دندان‌پزشک، كرمان، ايران.
  • فاطمه السادات حسینی کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی، كرمان، ايران

چکیده

مقدمه: هلیکوباکتر پیلوری نوعی میکروارگانیسم گرم منفی متحرک و مارپیچی شکلی است که به قطعیت با بیماری‌های گوارشی در ارتباط می‌باشد. اخیراً پلاک دندانی به‌عنوان منبع محتمل عفونت آن مطرح گردیده است. دو مارکر مهم تهاجمی معرفی شده Vac A
(Vacuolating toxin) و Cytotoxin-associated gene A) Cag A) این میکروارگانیسم در واقع آللهای ژن‌های سایتوتوکسین آن محسوب می‌گردند. هدف از مطالعه مقدماتی حاضر بررسی حضور این مارکرهای تهاجمی در پلاک دندانی بیماران مبتلا به گاستریت بود.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه مقطعی، نمونه‌های جدا شده پلاک دندانی 42 بیمار مبتلا به گاستریت که به بخش اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی یک بیمارستان مراجعه نموده بودند برای انجام آزمایش (Polymerase Chain Reaction) PCR فرستاده شد و در آزمایشات به‌عمل آمده تلاش برای پیدا نمودن سوش‌های Vac A و Cag A هلیکوباکتر پیلوری صورت گرفت.

یافته‌ها:  DNA مربوط به هلیکوباکتر پیلوری در 4 نمونه از نمونه‌های پلاک دندانی مشخص گردید که هر 4 نمونه برای سوش Vac A مثبت بودند و نیز 2 نمونه از نمونه‌های مذکور برای سوش Cag A مثبت گزارش شدند.

نتیجه‌گیری: سوش‌های پاتوژنیک جدا شده از پلاک‌های دندانی در این مطالعه نشان می‌دهند که در برخی از بیماران امکان حضور بیش از یک مارکر ویرولانس هلیکوباکتر پیلوری در پلاک دندانی وجود دارد، اما به انجام مطالعات بیشتری برای تأیید این فرضیه نیاز است.

کلید واژه‌ها: پلاک دندانی، هلیکوباکتر پیلوری، گاستریت
چاپ شده
2014-09-30
استناد به مقاله
1.
Navabi N, Bazrafshani M, Tahmasebi Arashloo M, Hoseini F, نوابین, بذرافشانیمر, طهماسبی ارشلوم, حسینیفا. ارزیابی مارکرهاي تهاجمی هليکوباکتر پيلوري در پلاک دنداني بيماران مبتلا به گاستريت: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30سپتامبر2014 [ارجاع شده 4دسامبر2022];10(6):468-76. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/854

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد