رابطه ناهنجاری‌های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان

  • سوسن صادقیان استادیار، گروه ارتودنسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • حمید آتش پور استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • مهرنوش عباسی بروجنی دندان‌پزشک، اصفهان، ايران
  • نسیم اثناعشری دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • Soosan Sadeghian Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Hamid Atashpour Assistant Professor, Department of Psychology, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Mehrnosh Abasi DDS, Isfahan, Iran
  • Nasim Esnaashari Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: نماي ظاهري صورت افراد مي‌تواند در موفقیت و پيشرفت فرد در اجتماع بسيار مهم باشد. از طرفی مشکلات روانی- اجتماعی مربوط به ظاهر صورت تأثیر مهمی بر روی کیفیت زندگی هر فرد دارد.

هدف از انجام اين پژوهش، تعيين رابطه بین ناهنجاری‌های دندانی- فکی با عزت نفس و خودپنداره در دانشجويان شهر اصفهان در دو جنس بود.

مواد و روش‌ها: در اين پژوهش مقطعی، 159 نفر از دانشجويان شهر اصفهان (84 نفر مرد و
75 نفر زن) در گروه سني 25-18 سال به روش نمونه‌گيري آسان انتخاب شدند و بعد از پاسخگويي به دو پرسش‌نامه عزت نفس Rosenberg و خودپنداره دو برگی Rogers (الف: خود واقعي افراد، ب: خود ايده‌آل افراد)، از نظر وجود ناهنجاری فک و موارد دیگر مورد معاينه باليني قرار گرفتند و اطلاعات مربوطه در دو گروه دارای ناهنجاری فک و بدون آن ثبت شد. آزمون t، آناليز واريانس و آزمون همبستگی Pearson جهت بررسی نتایج مورد استفاده قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: بين عزت نفس (342/0 = p value)، خودپنداره الف (581/0 = p value) و خودپنداره ب (720/0 = p value) در دو گروه رابطه‌اي وجود ندارد. بين نوع ناهنجاري در اين جامعه با عزت نفس (71/0 = p value)، خودپنداره الف (49/0 = p value) و خودپنداره ب
(337/0 = p value) هم رابطه‌اي وجود نداشت؛ همچنين بين جنسيت افراد با عزت نفس (237/0 = p value)، خودپنداره الف (416/0 = p value) و خودپنداره ب (081/0 = p value) رابطه‌ای وجود ندارد. البته بين عزت نفس و خودپنداره الف رابطه مستقيم وجود داشت (31/0 = r).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های اين پژوهش، وجود یا عدم ناهنجاري‌هاي دنداني- فكي رابطه‌ای با عزت نفس و خودپنداره دانشجویان ندارد.

كليد واژه‌ها: روان‌شناسي، مال اكلوژن، خودپنداره، رضایت شخصی
چاپ شده
2012-11-12
استناد به مقاله
1.
صادقیانس, آتش پورح, عباسی بروجنیم, اثناعشرین, Sadeghian S, Atashpour H, Abasi M, Esnaashari N. رابطه ناهنجاری‌های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):470-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/552

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد