رابطه‌ی ابعاد روانی- اجتماعی زیبایی‌های دندانی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خوراسگان

 • Soosan Sadeghian Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Mohammadreza Mosahebi Assistant Professor, Department of Psychology, School of Education, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Ziba Abedi DDS, Isfahan, Iran
 • Razieh Mirsafaei Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Farzin Aslani Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Shahla Maghsoodi Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • سوسن صادقیان استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌خوراسگان، اصفهان، ایران
 • محمدرضا مصاحبی استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌خوراسگان، اصفهان، ایران
 • زیبا عابدی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
 • راضیه میرصفایی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌خوراسگان، اصفهان، ایران
 • فرزین اصلانی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌خوراسگان، اصفهان، ایران
 • شهلا مقصودی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مال‌اکلوژن نه تنها بر عملکرد دهانی و ظاهر تأثیر می‌گذارد، بلکه تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی نیز دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه روانی- اجتماعی زیبایی‌های دندانی بر کیفیت زندگی دانشجویان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، توسط نمونه‌گیری تصادفی ساده، 82 دانشجو (41 دختر و 41 پسر) با محدوده‌ی سنی 25-18 سال بدون هیچ‌گونه سابقه‌ی درمان ارتودنسی انتخاب شدند. کلیه افراد بر اساس شاخص‌های زیبایی دندانی مورد معاینه قرار گرفتند و سپس 3 پرسش‌نامه شامل تأثیر روان‌شناسی زیبایی دندانی، مقیاس رضایت بدنی و پرسش‌نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و اطلاعات دموگرافیک، توسط افراد نمونه تکمیل شد. داده‌ها توسط آزمون‌های آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و با نرم‌افزار SPSS نسخه 20 آنالیز شد (05/0 = α).

یافته‌ها: بین درجه‌ی مال‌اکلوژن دانشجویان و اعتماد به نفس دندانی آنان رابطه معنی‌داری وجود داشت (002/0 = p value)، هم‌چنین جوانانی که ظاهر دندانی چندان جالبی نداشتند در مورد زیبایی دندان‌های خود نگرانی‌هایی داشتند (02/0 = p value) و این مسأله رابطه معنی‌داری با اثرات روانی ناشی از آن داشت (01/0 = p value). بین درجه‌ی مال‌اکلوژن با مقیاس رضایت بدنی (12/0 = p value)، با نمره کیفیت زندگی (13/0 = p value) و با تأثیرات اجتماعی زیبایی‌های دندانی رابطه معنی‌داری وجود نداشت (234/0 = p value). بین دو جنس تفاوت معنی‌داری از نظر اجزای مختلف پرسش‌نامه و نمره کیفیت زندگی وجود نداشت.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، گرچه درجه‌ی مال‌اکلوژن بر کیفیت زندگی دانشجویان تأثیر نداشته و اثرات اجتماعی بر آنان ندارد، اما به نظر می‌رسد رضایت بدنی بر کیفیت زندگی و سایر ابعاد روانی- اجتماعی زیبایی‌های دندانی آنان تأثیرگذار است. مطالعات بیش‌تر توصیه می‌گردد.

کلید واژه‌ها: مال‌اکلوژن، زیبایی، اعتماد به نفس، کیفیت زندگی

چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Sadeghian S, Mosahebi M, Abedi Z, Mirsafaei R, Aslani F, Maghsoodi S, صادقیانس, مصاحبیم, عابدیز, میرصفاییر, اصلانیف, مقصودیش. رابطه‌ی ابعاد روانی- اجتماعی زیبایی‌های دندانی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خوراسگان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 13ژوئن2024];10(2):109-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/788

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد