بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل

  • روشنک غفاری استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • سوسن صادقیان استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • صباح کریمی دندان‌پزشک، اصفهان، ايران
  • علی حاجی جعفری انارکی دستيار تخصصي، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • Roshanak Ghafari Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
  • Sosan Sadeghian Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
  • Sabah Karimi DDS, Isfahan, Iran
  • Ali HajiJafari Anaraki Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: رابطه مندیبل با قاعده جمجمه بر روی ناهنجاری‌های صورت در ابعاد افقی و عمودی تأثیر می‌گذارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 60 بیمار (39 دختر و 21 پسر) 12-7 ساله با مال اکلوژن کلاس II به همراه رتروژن مندیبل با ارتفاع صورت متفاوت (کشیده، کوتاه، نرمال) انجام گرفت. مقایسه گروه‌ها به وسیله اندازه‌گیری سفالومتری بر اساس سه پارامتر فاصله حفره گلنوئید تا شیار فرونتوماگزیلاری نازال، فاصله حفره گلنوئید تا سلا روی پلن فرانکفورت و فاصله حفره گلنوئید تا شیار پتریگو ماگزیلاری روی پلن فرانکفورت صورت گرفت. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون‌هاي ‌‌‌‌‌آناليز واریانس یک طرفه و Duncan آنالیز گردید (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین فاصله حفره گلنوئید تا شیار فرونتو ماگزیلاری نازال در افراد با صورت کوتاه، نرمال و کشیده به ترتیب 6/72 میلی‌متر، 4/70 میلی‌متر و 69 میلی‌متر به دست آمد. میانگین فاصله حفره گلنوئید تا سلا بر روی پلن فرانکفورت برای سه گروه به ترتیب
6/11 میلی‌متر، 7/12 میلی‌متر و 27/11 میلی‌متر و میانگین فاصله حفره گلنوئید تا شیار پتریگو ماگزیلاری روی پلن فرانکفورت به ترتیب 09/30 میلی‌متر، 6/28 میلی‌متر و
28 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. تفاوت معنی‌داری در موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید برای سه گروه مشاهده نشد (05/0 < p value). تفاوت معنی‌داري بین صورت کشیده و کوتاه در فاصله بین حفره گلنوئید تا شیار فرونتوماگزیلاری نازال وجود داشت (048/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل، ارتفاع صورتی با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید ارتباطی نداشت.

كليد واژه‌ها: مال اکلوژن، مندیبل، صورت
چاپ شده
2013-05-27
استناد به مقاله
1.
غفاریر, صادقیانس, کریمیص, حاجی جعفری انارکیع, Ghafari R, Sadeghian S, Karimi S, HajiJafari Anaraki A. بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];9(2):162-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/632

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد