بررسی سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بزاق در کودکان 12-6 ساله با شدت پوسیدگی دندانی متفاوت

 • لقمان رضائی صوفی استادیار، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران
 • مینا جزایری استادیار، گروه بیماریهای دهان، فك و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران
 • حامد مرتضوی استادیار، گروه بیماریهای دهان، فك و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران
 • حمیدرضا عبدالصمدی دانشیار، گروه بیماریهای دهان، فك و صورت، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران
 • زهرا خاموردی دانشیار، گروه دندانپزشكي ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران
 • نرگس کر دندان پزشک، بروجرد، ايران
 • Loghman Rezaei- Soufi Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Dental Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
 • Mina Jazaeri Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
 • Hamed Mortazavi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 • Hamidreza Abdolsamadi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Dental Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
 • Zahra Khamverdi Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Dental Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
 • Narges Kor DDS, Boroujerd, Iran

چکیده

مقدمه: سطح کلسیم و فسفات بزاقی ممکن است با شدت پوسیدگی افراد مرتبط باشد. ارزیابی شاخص‌هایی از جمله آلکالین فسفاتاز، که باعث افزایش سطح فسفات بزاق می‌شود و شاخص فعالیت یونی برای هیدروکسی آپاتیت که منعکس کننده غلظت یون کلسیم و فسفات بزاق می‌باشد می‌تواند در تعیین خطر پوسیدگی کمک کننده باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه سطح فعالیت آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بزاق در کودکان 12-6 ساله با شدت پوسیدگی‌های متفاوت بود.

مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی دندان‌های 152 کودک 12-6 ساله توسط یک دندان‌پزشک معاینه شد و بر اساس میزان (Decay، Missing، Filling tooth) mixed DMFT در سه گروه 1: شدت پوسیدگی بالا (6 ≤ DMFT) 2: شدت پوسیدگی متوسط (6 > DMFT > 1) و 3: شدت پوسیدگی کم (1 ≥ DMFT) قرار گرفتند. از هر كودك نمونه بزاق تهيه و سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز بزاقی و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت محاسبه شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری واریانس یک سویه و Tukey در سطح معنی‌داری 05/0 انجام شد.

یافتهها: میانگین و انحراف معیار سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز بر حسب unit/dl گروه‌های آزمایشی 1 تا 3 به ترتیب 96/2 ± 39/5، 68/3 ± 71/5 و 53/4 ± 83/5 بود. شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت نیز در گروه 1 تا 3 به ترتیب 70/0 ± 58/25، 76/0 ± 27/28 و 56/0 ± 50/28 بود. نتایج آزمون واریانس یک طرفه نشان داد بین سه گروه آزمایشی از نظر سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز (830/0 = p value) و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت (065/0 = p value) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

نتیجهگیری: بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بر شدت پوسیدگی‌هاي موجود در کودکان 12-6 ساله تأثیری ندارد.

کلید واژهها: آلکالین فسفاتاز، بزاق، پوسیدگی دندانی

چاپ شده
2013-05-27
استناد به مقاله
1.
رضائی صوفیل, جزایریم, مرتضویح, عبدالصمدیح, خاموردیز, کرن, Rezaei- Soufi L, Jazaeri M, Mortazavi H, Abdolsamadi H, Khamverdi Z, Kor N. بررسی سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بزاق در کودکان 12-6 ساله با شدت پوسیدگی دندانی متفاوت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 19می2022];9(2):115-22. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/635

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد