بررسی میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک

  • مهرداد عبدی نیان استاديار، گروه راديولوژی دهان، فک و صورت، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • نفیسه فاضلیان دانشجوی دندان‌پزشکی، كميته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • Mehrdad Abdinian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nafiseh Fazelian Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: با توجه به کاربردهای مختلف رادیوگرافی پانوراميك در دندان‌پزشکی، تعیین میزان تغییرات ابعادی در هر منطقه از تصویر می‌تواند در کاربرد باليني بهتر آن مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی مناطق مختلف دو فك در تصاویر پانورامیک آنالوگ بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 10 عدد جمجمه خشک انسان توسط گوتاپرکا در نواحی مختلف دندانی (سانترال، لترال، کانین، پر مولرهای اول و دوم و مولرهای اول و دوم) در فواصل افقی و عمودی نشان‌دار شده و تصاویر از هر جمجمه توسط دو دستگاه پانورامیک آنالوگ Soredex Cranex-Tome، Planmeca XC تهیه شد. اندازه‌گیری بر روی جمجمه‌ها و رادیوگرافی‌ها توسط دو مشاهده‌گر به طور مستقل انجام شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 18 وارد گردید. بزرگ‌نمایی افقی و عمودی در هر ناحیه محاسبه و اختلاف آن با بزرگ‌نمايي اعلام شده توسط كارخانه سازنده در هر دستگاه در سطح معنی‌داری 95/0 محاسبه شد. ضریب ارتباط بینابینی در هر مشاهده‌گر و بین مشاهده‌گران به دست آمد.

یافته‌ها: میانگین بزرگ‌نمایی افقی و عمودی در دستگاه Planmeca XC به ترتیب
15/0 ± 04/1 و 08/0 ± 15/1 و اختلاف میانگین بزرگ‌نمایی افقی و عمودی با بزرگ‌نمايي اعلام شده توسط كارخانه سازنده به ترتيب 046/0- و 15/0- بود. میانگین بزرگ‌نمایی افقی و عمودی در دستگاه Soredex cranex-tome به ترتیب 15/0 ± 05/1 و 08/0 ± 17/1 گزارش گردید و اختلاف آن‌ها با بزرگ‌نمايي اعلام شده توسط كارخانه سازنده به ترتيب 12/0- و 24/0- بود. ضریب ارتباط بینابینی در هر مشاهده‌گر 98 درصد و بین مشاهده‌گران 95 درصد به دست آمد

نتیجه‌‌گیری: با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي مطالعه حاضر، بزرگ‌نمايي‌های افقی و عمودی اعلام شده توسط كارخانه سازنده با کاربرد هر دو دستگاه در مناطق مختلف دو فك قابل اطمينان مي‌باشد.

كليد واژه‌ها: جمجمه خشک انسان، رادیوگرافی پانورامیک، بزرگ‌نمایی رادیوگرافی
چاپ شده
2013-09-12
استناد به مقاله
1.
عبدی نیانم, فاضلیانن, Abdinian M, Fazelian N. بررسی میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 16می2022];9(4):321-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/694

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد