بررسی تأثیر تغییر موقعيت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعيت نرمال

  • Mehrdad Abdinian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Vida Nikouei Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mahdiehsadat Khatami-Bidgoli Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • مهرداد عبدی‌نیان استاديار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه راديولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ویدا نیکویی دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایر
  • مهدیه سادات خاتمی بیدگلی دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایر

چکیده

مقدمه: عوامل متعددی می‌تواند منجر به بدشكلي در تصاویر پانورامیک شود که از آن جمله می‌توان به موقعيت سر بیمار اشاره کرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تغییر موقعيت در محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی در قسمت‌های مختلف فکین و مقایسه آن‌ها با حالت نرمال بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه آزمایشگاهی توصیفی، تحلیلی، مقطعی بر روی 7 جمجمه خشک انسان انجام گردید. جمجمه‌ها به‌‌وسیله شاخص اپک در نواحی مختلف دندانی در فواصل افقی و عمودی نشان‌دار شدند. هر جمجمه در مراحل مجزا به ‌میزان 2-1، 4-2 و 6-4 درجه به سمت چپ چرخیده و انحراف داده شد و تصاویر پانورامیک در هر موقعیت تهیه گردید. سپس بزرگ‌نمایی در هر ناحیه محاسبه و نتایج در نرم‌افزار SPSS نسخه 18 توسط آزمون T-test و ضريب توافق بينابيني آنالیز شد (05/0 ≥ α).

یافته‌ها: در تغییر موقعيت سر حول محور ساجیتال بیش‌ترین تغییرات در ابعاد افقی مشاهده شد. تغییرات معنی‌دار در درجات بالاتر از 4 مشاهده شد که این تغییرات در دندان‌های 3 تا 6 سمت چپ مندیبل (p value ها به‌ترتیب 044/0، 005/0، 044/0 و 006/0) دیده شد. در دندان‌های 5 و 6 تغییر در درجات کم‌تر (بیش‌تر از 2 درجه) مشاهده گردید.

در چرخش جمجمه‌ها، تغییرات بیش‌تری در بعد عرضی مشاهده گردید (در دندان‌های 2 تا 7 ماگزیلا p value ها به‌ترتیب 013/0،026/0، 011/0، 016/0، 007/0و 012/0، در دندان‌های 2 تا 6 مندیبل p value ها به‌ترتیب 033/0، 002/0، 026/0، 017/0 و 052/0 بود). تغییرات معنی‌دار در چرخش‌های بالاتر از 2 درجه و در سمتی که تحت چرخش قرار گرفته بود (سمت چپ) مشاهده شد.

نتیجه‌‌گیری: تغییر موقعیت سر (چرخش و انحراف) تا میزان حداکثر 6 درجه حول محور ساجیتال باعث تغییر اندازه در ابعاد افقی می‌شود که از لحاظ باليني قابل اغماض می‌باشد.

كليد واژه‌ها: نگاره پانورامیک، بزرگ‌نمایی، موقعيت، محور ساجیتال

چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Abdinian M, Nikouei V, Khatami-Bidgoli M, عبدی‌نیانم, نیکوییو, خاتمی بیدگلیمس. بررسی تأثیر تغییر موقعيت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعيت نرمال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 25فوریه2024];10(2):128-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/790

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد