بررسی اثر آموزش بر رفتارهای سلامت دهان و دندان بیماران دیابتی

  • Isa Mohammadi Zeidi Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • Amir Pakpour Hajiagha Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • عیسی محمدی زیدی استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • امیر پاکپور حاجی آقا استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: افراد ديابتي به دليل اختلالات سیستمیک در برابر بیماری‌های پریودنتال و پوسیدگی دندان آسیب‌پذیرند. ضروری است بیماران دیابتی نسبت به اهمیت رعایت رفتارهای خودمراقبتی سلامت دهان و دندان آگاهي داشته باشند. هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای خودمراقبتی سلامت دهان و دندان در بیماران دیابتی بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله‌ای شاهددار تصادفی بود. 150 بیمار دیابتی با روش نمونه گیری تصادفی از بین کل بیماران دیابتی تحت پوشش يك مرکز دیابت شهر قزوین انتخاب شدند. گروه‌های تجربی و کنترل پرسش‌نامه‌ها را (اطلاعات دموگرافیک، 26 سوال TPB- Theory of Planned Behavior  و مقیاس یادآوری 7 روز قبل استفاده از نخ و مسواک) قبل و 30 ماه بعد از جلسات آموزشي تکمیل کردند. مداخله آموزشی در 3 جلسه 45-30 دقیقه‌ای و به صورت بحث گروهی در گروه تجربی اجرا شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و با آزمون‌های کای اسکوئر، t مستقل و زوجی، من ویتنی و ویلکاکسون آنالیز شد.(0.05 = α)

یافته‌ها: افزایش معنادار در میانگین آگاهی (از 1.7 ± 4.5 به 2.2 ± 9.6)، نگرش (از 4.6 ± 19.4 به 6.1 ± 33.0)، هنجارهای انتزاعی (از 1.9 ± 10.2 به 2.7 ± 16.7)، کنترل رفتاری درک شده (از 3.0 ± 10.8 به 3.3 ± 15.5) و قصد (از 0.9 ± 4.3 به 1.2 ± 9.4) مشاهده شد (0.001 > p value). دفعات مسواک زدن (از 0.3 ± 1.03 به 0.3 ± 1.6) و استفاده از نخ دندان (از 0.18 ± 0.4 به 0.2 ± 0.7) گروه تجربی نیز بهبود یافت (0.001 > p value).

نتیجه‌‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر بر اثربخشی مداخله آموزشی تئوری محور بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با سلامت دهان و دندان در بیماران دیابتی تاکید می‌کند. توجه به سلامت دهان و دندان در بیماران دیابتی، کاربرد مداخلات آموزشی با تکیه بر مدل‌های تغییر رفتار مناسب در کنار کاربرد تکنیک‌های فردی می‌تواند از بار اقتصادی و بهداشتی بیماری‌های پریودنتال در بیماران دیابتی به‌طور محسوس بکاهد.

كليد واژه‌ها: دیابت، آموزش سلامت، بهداشت دهان، بیماری‌های پریودنتال، نگرش

چاپ شده
2014-04-13
استناد به مقاله
1.
Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, محمدی زیدیع, پاکپور حاجی آقاا. بررسی اثر آموزش بر رفتارهای سلامت دهان و دندان بیماران دیابتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13آوریل2014 [ارجاع شده 20می2022];10(3):202-14. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/803

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد