مقایسه‌ی آزمایشگاهی سمیت سلولی هیدروکسید کلسیم و کلشی‌سین بر روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ی انسانی

  • Behnaz Barekatain Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Alireza Farhad Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Aida Pedram Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Batool Hashemi Assistant Professor, Department of Emberyology and Histology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Fariba Heidari Expert at Microbiology, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • بهناز برکتین استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علیرضا فرهاد استاد، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی نژاد،گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • آیدا پدرام دانشجوی دندان‌پزشکی، کميته پژوهش‌های دانشجويان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • بتول هاشمی استادیار، گروه بافت و جنین شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فریبا حیدری کارشناس آزمایشگاه، مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سازگاری نسجی مواد پانسمان یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی از مواد دندانی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله پرمصرف‌ترین داروهای پانسمان هیدروکسید کلسیم می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی سمیت سلولی داروی کلشی‌سین و مقایسه‌ی آن با داروی هیدروکسید کلسیم بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربي- آزمايشگاهي، از داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم غلظت‌های 10، 5 و 2.5 میلی‌گرم بر میلی‌لیتری تهیه شد. سلول‌های فیبروبلاست رده  C165در محیط کشت قرار گرفت و پس از انکوبه شدن، غلظت‌های تهیه شده از مواد به محیط کشت اضافه شد. بعد از گذشت زمان‌های 24 ساعت و 72 ساعت و 7 روز، نمک تترازولیوم به سلول‌ها افزوده شد و کمیت فورمازان حاصله به روش اسپکتروفوتومتری در دستگاه الیزا اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی کشندگی این دو ماده و پس از اتمام تیمار دارویی، سلول‌ها توسط محلول تریپان بلو 0.4 درصد رنگ‌آمیزی شده و سلول‌های زنده در زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند. در این مطالعه برای آنالیز داده‌ها از آزمون Kruskal-Wallis  وMann-Withney  و T-TEST استفاده شد.

يافته‌ها: گروه کنترل بدون اضافه نمودن هیچ غلظتی از مواد دارای بیش‌ترین میزان جذب نوری بود. میزان جذب نوری در همه غلظت‌ها در ماده‌ی هیدروکسید کلسیم در هر سه زمان تعیین شده بالاتر از کلشی‌سین بود (p value < 0.05). هم‌چنین رنگ‌آمیزی تریپان بلو نشان داد که میانگین کشته شدن سلول‌های فیبروبلاست برای کلشی‌سین با اختلاف معنی‌داری بیش‌تر از کلسیم هیدروکساید بود (p value < 0.001).

نتیجه‌گیری: طبق نتايج مطالعه‌ی حاضر، میزان سمیت سلولی هر دو ماده از گروه کنترل بالاتر و در مورد ماده‌ی کلشی‌سین هم بیش‌تر از هیدروکسید کلسیم است. در نتیجه این‌طور به‌نظر می‌رسد که ماده‌ی هیدروکسید کلسیم هم‌چنان به‌عنوان مطلوب‌ترین انتخاب برای پانسمان داخل کانال در بین جلسات درمانی درمان ریشه مورد استفاده است.

کلیدواژه‌ها: هیدروکسید کلسیم، کلشی‌سین، سمیت سلولی، سلول‌های فیبروبلاست
چاپ شده
2014-04-13
استناد به مقاله
1.
Barekatain B, Farhad A, Pedram A, Hashemi B, Heidari F, برکتینب, فرهادع, پدرامآ, هاشمیب, حیدریف. مقایسه‌ی آزمایشگاهی سمیت سلولی هیدروکسید کلسیم و کلشی‌سین بر روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ی انسانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13آوریل2014 [ارجاع شده 20می2022];10(3):191-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/807

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد