بررسی اثر دکورتیکاسیون (decortications) بر بازسازی(Augmentation) استخوان فک: یک مطالعه مقدماتی

  • Nilofar Jenabian Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
  • Maryam Seyed Majidi Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
  • Ali Bijhani MD, Tropical Diseases Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
  • Farhad Dabbagh Sattari Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
  • نیلوفر جنابیان دانشیار، گروه پریودنتولوژی، عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی بابل، دانشكده دندان‌پزشكي بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ايران
  • مریم سید مجیدی دانشیار، گروه آسيب شناسي دهان، فك و صورت، عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی بابل، دانشكده دندان‌پزشكي بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ايران
  • علی بیژنی پزشك، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ايران
  • فرهاد دباغ ستاری استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشكده دندان‌پزشكي بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ايران

چکیده

مقدمه: در میان روش‌های مختلف بازسازی نقایص موضعی استخوان، GBR- Guided Bone Regeneration بهترين انتخاب بوده است. رگ‌سازی و فرآورده خونی جهت دستیابی به GBR مهم هستند و معمولاً از عروق خونی موجود در استخوان ایجاد می‌شود. مطالعات حیوانی تأثیر دکورتیکاسیون بر بهبود نتایج GBR را یکسان گزارش نکرده‌اند. مطالعه‌ی مقدماتی حاضر با هدف ارزيابي موفقیت بازسازی استخوان با عمل دکورتیکاسیون استخوان و بدون آن انجام شد.

مواد و روش‌ها: در يك مطالعه‌ی Quasi experimental (مقدماتی) از بين بيماران 50-30 ساله، 8 ناحیه بی‌دندانی از فک پایین که ارتفاع استخوان کافی و ضخامت باکولینگوالی ناکافی داشتند، جهت بازسازی قبل از جراحی ایمپلنت انتخاب شدند. طی جراحی مرحله‌ی اول ضخامت ریج استخوانی در فواصل 2 و 5 میلی‌متری کرست اندازه‌گیری شد. بازسازی با روش GBR بدون دکورتیکاسیون دیواره استخوانی باکال (جز در سه مورد از نمونه‌ها) انجام گردید. هفت ماه بعد، ضخامت ریج دوباره اندازه‌گیری و سپس بیوپسی انجام شد و پارامترهای بافت‌شناسی و هیستومورفومتری بررسی گرديد. شاخص‌های توصیفی مطالعه و گزارش شد.

يافته‌ها: در نواحی بدون دکورتیکاسیون در فاصله 2 و 5 میلی‌متری از کرست، میانگین افزایش عرض باليني ریج به‌ترتیب 0.05 ± 0.2 و 0.03 ± 0.6 میلی‌متر بود در صورتی‌که برای نواحی با دکورتیکاسیون به‌طور میانگین 0.24 ± 0.33 و 0.50 ±2.50 میلی‌متر بود. در همه‌ی موارد تماس مستقیم زنوگرفت و استخوان تازه تشکیل شده نمای غالب بود.

نتیجهگیری: با توجه به محدوديت‌هاي مطالعه‌ی حاضر، انجام دكورتيكاسيون قبل از بازسازی افقی به روش GBR در فک پایین نتايج بهتري از نظر بازسازی استخوان فراهم مي‌كند.

 

کلیدواژه‌ها: پيوند استخوان آلوئول، بازسازي استخوان، دكورتيكاسيون
چاپ شده
2014-04-13
استناد به مقاله
1.
Jenabian N, Seyed Majidi M, Bijhani A, Dabbagh Sattari F, جنابیانن, سید مجیدیم, بیژنیع, دباغ ستاریف. بررسی اثر دکورتیکاسیون (decortications) بر بازسازی(Augmentation) استخوان فک: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13آوریل2014 [ارجاع شده 20می2022];10(3):223-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/808

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد