بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان در فیکسچرهای ایمپلنت بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در مرحله‌ی پس از جراحی

  • احسان حکمتیان استادیار، مركز تحقيقات دندان‌پزشکی ترابي‌نژاد، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مرجان بابادی بروجنی دستیار تخصصی، کمیته پژوهش‌هاي دانشجویی، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • زینب صالحی دستیار تخصصی، کمیته پژوهش‌هاي دانشجویی، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Marjan Babadi Boroujeni Post Graduate Student, Dental Students Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Zeinab Salehi Post Graduate Student, Dental Students Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه:: با وجود آگاهی دندان‌پزشکان از اولویت نگه‌داری انساج باقی‌مانده نسبت به جایگزینی دندان‌های از دست‌رفته، بیم آن می‌رود که توالی طرح درمان به‌درستی رعایت نشده و سبب شکست درمان و مشکلات متعاقب آن گردد. هدف از این مطالعه بررسی رادیوگرافیک خطاهای موجود در فیکسچرهای ایمپلنت در بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان بود.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی تعداد 70 رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال (51 بیمار با دندان و 19 بیمار بی‌دندان)، از مراجعه‌کنندگان به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان که دارای فیکسچر ایمپلنت بودند، به روش نمونه‌گیری آسان، انتخاب شدند. نیاز‌های درمانی دهان و دندان قابل‌مشاهده در رادیوگرافی پانورامیک که نیاز به درمان قبل از قرار‌دهی ایمپلنت داشتند، در هر بیمار توسط یک متخصص رادیولوژی تعیین و شیوع آن‌ها گزارش گردید. هم‌چنین محل جای‌گذاری ایمپلنت از نظر ارتباط با ساختار‌های مجاور بررسی گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی استفاده شد.

یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر در 48% از موارد فاصله‌ی بین ایمپلنت ناحیه خلف ماگزیلا با سینوس ناکافی بود. هم‌چنین در 17% موارد فاصله‌‌ی کافی ایمپلنت با دندان مجاور و در 11% موارد فاصله‌ی کافی با کانال مندیبولار مشاهده نشد. در میان 51 بیمار با دندان که ایمپلنت‌های دندانی داشتند، شایع‌ترین خطا در مراحل درمان، وجود پوسیدگی دندانی با فراوانی 7/62% بود و پس از آن ضایعه‌ی پری‌اپیکال با شیوع 2/41% قرار داشت

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، خطا در روند درمانی ایمپلنت، امری شایع است و نیاز به آموزش‌های بیشتر جهت ارایه‌ی خدمات با کیفیت بیشتر توصیه می‌گردد

کلید واژه‌ها: رادیوگرافی پانورامیک، ایمپلنت، طرح درمان.

چاپ شده
2014-07-26
استناد به مقاله
1.
حکمتیانا, بابادی بروجنیم, صالحیز, Hekmatian E, Babadi Boroujeni M, Salehi Z. بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان در فیکسچرهای ایمپلنت بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در مرحله‌ی پس از جراحی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 4ژوئن2023];10(5):313-21. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/836

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد