بررسی فراوانی پوسیدگی‌های دندانی در مبتلایان به سردردهای میگرنی

  • Zahra Golestan nejad Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Faezeh Khozaimeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Parichehr Ghalyani Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Abbas Ghorbani Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Farzad Ghorbani Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • زهرا گلستان نژاد استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فائزه خزیمه دانشیار، مرکز تحقیقات ترابی‌نژاد، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • پریچهر قلیانی دانشيار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌ن‍‍ژاد، گروه بيماري‌هاي دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • عباس قربانی دانشیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فرزاد قربانی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌هاي دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پیش از این تغییرات سیستمیک و تغییر در ترکیب بزاق مبتلایان به سردردهای میگرنی، بر بروز پوسیدگی‌های دندانی و بهداشت دهان مؤثر گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع پوسیدگی دندانی در دو گروه بیماران میگرنی بود.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی تعداد 120 بیمار 15 تا 65 ساله شامل 60 بیمار دارای میگرن که سابقه حداقل 5 حمله میگرنی داشتند و 60 بیمار بدون هرگونه بیماری سیستمیک به‌صورت آسان از میان نمونه‌های در دسترس انتخاب شدند. جهت تعیین وضعیت بهداشت دهان و دندان شرکت‌کنندگان از شاخصOHI-S (Oral hygiene index-simplified) و برای بررسی وضعیت دندانی از شاخص DMFT استفاده گردید. در نهایت داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 توسط آزمون‌هاي آماری رگرسیون چندگانه خطی و آزمون Mann-Whitney و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین شاخص پوسیدگی دندانی DMFT در بیماران دارای میگرن 05/5 ± 95/13 و در گروه افراد بدون میگرن 53/2 ± 08/4 به‌دست آمد (001/0 =p value ). میانگین شاخص بهداشت دهانی در گروه بیماران دارای میگرن 19/0 ± 12/0 و در گروه افراد بدون میگرن 16/0 ± 10/0 بود (79/0 =p value ). آزمون رگرسیون چندگانه خطی برای بررسی اثر میگرن بر شاخص‌های پوسیدگی و بهداشت دهانی نشان داد که با تعدیل عوامل سن، جنس، تحصیلات و درآمد میگرن اثری معنی‌دار بر شاخص‌های پوسیدگی و بهداشت دهانی دارد (001/0 >p value ). هم‌چنین نتایج این آزمون نشان داد اثر افزایش سن با افزایش شاخص‌های پوسیدگی و بهداشت دهانی معنی‌دار است (001/0 >p value ).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه حاضر، فراوانی پوسیدگی دندانی در بیماران دارای میگرن بیش از افراد سالم است در حالی‌که شاخص بهداشت دهان در دو گروه تفاوت ندارد.

کلید واژه‌ها:  پوسیدگی دندانی، میگرن، شاخص پوسیدگی، شاخص بهداشت دهانی
چاپ شده
2014-09-29
استناد به مقاله
1.
Golestan nejad Z, Khozaimeh F, Ghalyani P, Ghorbani A, Ghorbani F, گلستان نژادز, خزیمهف, قلیانیپ, قربانیع, قربانیف. بررسی فراوانی پوسیدگی‌های دندانی در مبتلایان به سردردهای میگرنی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29سپتامبر2014 [ارجاع شده 15آگوست2022];10(6):490-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/856

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد