بررسی میزان اتلاف خون حین جراحی های ارتوگناتیک دو فکی

  • حمیدرضا افتخاریان استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران
  • احسان علی آبادی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران
  • محمدابراهیم فخرایی دندانپزشک، شيراز، ايران
  • شورانگیز دادآیین دندانپزشک، شيراز، ايران
  • Hamidreza Eftekharian Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Ehsan Aliabadi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Mohammadebrahim Fakhraei DDS, Shiraz, Iran
  • Shoorangiz Dadaein DDS, Shiraz, Iran

چکیده

مقدمه: تخمین دقیق میزان اتلاف خون حین جراحی‌های ارتوگناتیک دو فکی جهت پیش‌بینی نیاز به تزریق خون یا فرآورده‌های خونی برای جراح و متخصص بیهوشی اهمیت دارد. هدف این مطالعه تعیین میزان اتلاف خون حین جراحی‌های ارتوگناتیک دوفکی در گروه‌هاي مختلف از نظر سن، جنس و طول زمان جراحي بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی در بیمارستان شهید چمران شیراز در سال 1391-1390 انجام شد.  تعداد 68 بیمار به صورت نمونه‌گیری آسان وارد مطالعه شدند. بیماران دارای سابقه‌ی مصرف داروهای مؤثر بر میزان خونریزی، اعتیاد به سیگار و مواد افیونی از مطالعه حذف شدند. جراحی‌ها توسط کادر جراحی یکسان و تحت بیهوشی عمومی با کاهش فشار خون کنترل و تزریق داروی ترانزامیک اسید انجام شد و اتلاف خون حین عمل بر اساس شمارش تعداد گازهاي آغشته به خون و ميزان خونريزي در ساكشن اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آماري توصيفي و ضريب همبستگي در سطح معنی‌داری 95/0آناليز شد.

یافته‌ها: تعداد 61 بیمار (25 مرد و36 زن) با میانگین سنی 9/5±7/23 سال و میانگین و زنی 2/12±2/60 کیلوگرم، جامعه‌ی مورد مطالعه را تشکیل دادند. میانگین میزان اتلاف خون کلی 1/223±1/525 میلی‌لیتر در متوسط زمان جراحی 5/52±9/ 246 دقیقه به دست آمد که این میزان برای زنان 6/161±8/465 میلی‌لیتر در متوسط زمان جراحی 8/50±7/240 دقیقه و برای مردان 0/271±4/610  میلی‌لیتر در متوسط زمان جراحی 9/54±8/255 دقیقه بود. ضريب همبستگي بين ميزان اتلاف خون و زمان جراحي برابر 62/0 گرديد (05/0p<) كه نشان‌دهنده اتلاف خون با افزايش مدت زمان جراحي مي‌باشد.

نتیجه‌‌گیری: طبق نتايج مطالعه حاضر، ميزان اتلاف خون حين جراحي در افراد تنها با افزایش طول زمان جراحي بيشتر بود. توجه به این عامل در تخمین میزان اتلاف خون و تعیین نیاز به جایگزینی حجم از دست رفته توصیه می‌شود.

كليد واژه‌ها: اتلاف خون حین جراحی، جراحی ارتوگناتیک فكي صورتي، طول زمان جراحی
چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
افتخاریانح, علی آبادیا, فخراییم, دادآیینش, Eftekharian H, Aliabadi E, Fakhraei M, Dadaein S. بررسی میزان اتلاف خون حین جراحی های ارتوگناتیک دو فکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 20می2022];11(1):67-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/878

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد