مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریز نشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده

  • ساناز جهادی استادیار، مرکزتحقیقات دندانپزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • عباسعلی خادمی استاد، مرکز تحقیقات دندانپزشكي ترابی نژاد،گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رومینا سیدمروستی دانشجوي دندانپزشكي، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ماندانا دهقان نژاد دکترای حرفه ای،کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Sanaz Jahadi Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Abbas Ali Khademi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Romina Seyed-Marvasti Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mandana Dehghannejad Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: تمیزکردن کانال ریشه بدون استفاده از شست و شوی صحیح ممکن نمی باشد. پس از دبریدمان کامل کانال ریشه شست و شوی نهایی می تواند بر ریزنشت اثر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیرشست وشوی نهایی با کلرهگزیدین2%، داکسی سیکلین(mg/ml100)، سدیم هیپوکلریت وآب مقطر بر ریزنشت باکتریایی در کانال ریشه بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، تعداد 84 دندان تک ریشه ی انسان توسط k فايل شماره 40-15 و شستشو با هیپوکلریت سدیم3/1% پاکسازی شدند. نمونه ها به چهار گروه آزمون(19=n) و دو گروه کنترل مثبت و منفی(4=n)تقسیم شدند. پس از حذف لایه اسمیر با(Ethylene DiamineTetraacetic acid) EDTA17 درصد، بعنوان شوینده از آب مقطر استفاده شد. سپس شست و شوی نهایی در گروه 1با هیپوکلریت سدیم، در گروه2باداکسی سیکلین، در گروه3باآب مقطر و در گروه4 با کلرهگزیدین2% انجام شد. دندان های هرگروه باگوتا پرکا و AH26 پرشدند. و توسط گاز اتیلن اکسید استریل شدند. قسمت تاجی هر ریشه در تماس با انتروکوکوس فکالیس در محیط کشت انفوزیون مغز- قلب قرار داده شد. نمونه ها تا 90 روز هر3 روز يكبار از نظر كدورت مايع بررسي شدند. داده هادر نرم‌افزار SPSS جمع آوری گردید و از منحنی بقا کاپلان-میر براساس ریزنشت نمونه ها در طول دوره آزمایش استفاده شد. میانگین روزهای ریزنشت برای هر گروه اندازه گیری شد. مقایسه آماری بین گروه ها در خصوص نشت توسط تستLog-rank انجام شد       ( 05/0 =α).

یافته‌ها: با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، کاهش ریز نشت بدنبال کاربرد هر چهار شوینده نسبت به گروه کنترل وجود دارد. کاهش ریزنشت در گروههای داکسی سیکلین و کلرهگزیدین بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: میزان انطباق تشخیص آسیب‌شناسی با تشخیص بالینی افتراقی اول بیشتر از تشخیص بالینی افتراقی دوم بود.

كليد واژه‌ها: کلرهگزیدین، داکسی سایکلین، EDTA، سدیم هیپوکلریت
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
جهادیس, خادمیع, سیدمروستیر, دهقان نژادم, Jahadi S, Khademi AA, Seyed-Marvasti R, Dehghannejad M. مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریز نشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 8آگوست2022];11(2):103-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/891

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد