میزان تغییرات حرارت اتاقک پالپ به دنبال حذف بقایای مواد چسباننده براکت‌های ارتودنسی با استفاده از توربین در شرایط خشک و مرطوب

  • مسعود فیض بخش استادیار، گروه ارتودنتيكس، دانشکده دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • مریم زارع جهرمی استادیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • محمدرضا جهانبخشی دستیار تخصصی، گروه ارتودنتيكس، دانشکده دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • شهرام طهماسبی دندانپزشک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • Massoud Feizbakhsh Assistant Professor, Department of orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Maryam Zare Jahromi Assistant Professor, Department of endodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Mohammad Reza Jahanbakhshi Postgradute Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Shahram Tahmasebi DDS, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: از مسایل مهم درمان ارتودنسی ثابت، تاثیرات سوء احتمالی برداشت براکت‌ها و حذف کامپوزیت رزین باقیمانده می‌باشد. از رایج‌ترین روش‌های حذف کامپوزیت رزین باقی مانده، برداشتن با استفاده از فرز می‌باشد که می‌تواند سبب افزایش دمای پالپ گردد. هدف این مطالعه بررسی میزان افزایش دمای اتاقک پالپ متعاقب برداشتن کامپوزیت رزین براکت‌های ارتودنسی با توربین در محیط خشک و مرطوب بود.

مواد و روش‌ها: جهت انجام این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از 40 دندان عقل سالم استفاده شد. پس از تمیز نمودن دندان‌ها، براکت‌ها بوسیله کامپوزیت در سطح باکال ثابت شدند. یک حفره دسترسی از پالاتال تعبیه و ترموکوپل در حفره جایگذاری شد و سپس براکت‌ها برداشته شدند. دندان‌ها کاملا تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول کامپوزیت رزین باقی مانده زیر براکت با استفاده از فرز تنگستن کارباید و توربین بدون استفاده از آب و در گروه دوم با استفاده از اسپری آب به مدت 10 ثانیه برداشته شد. در هر دو گروه مطالعه دمای اتاقک پالپ در ابتدای برداشت کامپوزیت رزین و انتهای برداشت اندازه‌گیری شد و اختلاف این دو دما در هر دو گروه به عنوان داده ثبت شد. داده‌ها بر اساس آزمون t مستقل و t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0 = (α.

یافته‌ها: عدم استفاده از اسپری آب سبب افزایش معنی دارحرارت اتاقک پالپ شد (001/0pvalue=). در مقابل استفاده از اسپری آب حین برداشت کامپوزیت رزین باقی مانده سبب کاهش معنی دار دما ی اتاقک پالپ گردید (001/0pvalue=).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي مطالعه حاضر مي‌توان نتيجه گرفت استفاده از اسپري آب در برداشت كامپوزيت رزين براكت‌هاي ارتودنسي با توربين نسبت به محيط خشك، از نظر اثر بر دماي اتاقك پالپ ترجیح دارد.

كليد واژه‌ها: دما، حفره پالپ دندان، براکت‌های ارتدنسی، رزین‌های کامپوزیتی
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
فیض بخشم, زارع جهرمیم, جهانبخشیم, طهماسبیش, Feizbakhsh M, Zare Jahromi M, Jahanbakhshi MR, Tahmasebi S. میزان تغییرات حرارت اتاقک پالپ به دنبال حذف بقایای مواد چسباننده براکت‌های ارتودنسی با استفاده از توربین در شرایط خشک و مرطوب. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];11(2):127-33. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/894

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد