بررسی تأثیر بلیچینگ بر خشونت سطحی دو کامپوزیت نانوفیلد و یک کامپوزیت میکروهیبرید

  • V Mortazavi
  • MH Fathi
  • MR Shirian
  • وجیه السادات مرتضوی استاد، گروه ترمیمی و مواد دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز تحقیقات علوم دندان‌پزشکی پروفسور ترابی‌نژاد ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • محمدحسین فتحی دانشیار، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • محمدرضا شیربان دندان‌پزشک، متخصص ترمیمی، اصفهان

چکیده

مقدمه: توجه به اهمیت تأثیر خشونت سطحی دندان و مواد ترمیمی بر روی گیر پلاک دندانی، این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه اثر بلیچینگ خانگی و بلیچینگ مطبی بر خشونت سطحی یک نوع کامپوزیت میکروهیبرید و دو نوع کامپوزیت نانوفیلد انجام گرفت.

مواد و روش‌‌ها: کامپوزیت میکروهیبرید (Point 4 (Kerr, USA و کامپوزیت‌های نانوفیلد Premise (Kerr, USA) و Filtek Supreme (3M ESPE, USA) و مواد بلیچینگ Opalescence PF (Ultradent, USA) جهت بلیچینگ خانگی وOpalescence Quick (Ultradent, USA)  جهت بلیچینگ مطبی مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه‌های کامپوزیتی در مولدهای اکریتی و زیر نوار ماتریکس کیور شده، سپس پرداخت گردیدند و تحت تأثیر ماده بلیچینگ قرار گرفتند. مقادیر خشونت سطحی نمونه‌ها (Ra) توسط دستگاه پروفیلومتری(SM7 Profile Test, Italy) اندازه‌گیری شد و میانگین مقادیر با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس دوطرفه تحلیل گردید. مورفولوژی سطح نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (XL30, Philips, Netherlands)  مورد بررسی قرار گرفت و از آزمون آماری Mc Namara برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.

یافته‌‌ها: بین مقادیر میانگین خشونت سطحی همه گروه‌ها، اختلاف معنی‌‌داری وجود نداشت (05/0 < p value). در مورفولوژی سطح بین گروه‌های شاهد و مورد آزمایش انواع کامپوزیت مورد پژوهش، تفاوتی مشاهده نگردید.

نتیجه‌‌گیری: مواد بلیچینگ مورد استفاده در این پژوهش تأثیری بر خشونت سطحی دو نوع کامپوزیت نانوفیلد و یک نوع کامپوزیت میکروهیبرید نداشت. با توجه به تأثیرگذاری مواد بلیچینگ بر ماتریکس رزینی و افزایش خشونت سطحی به علت کنده شدن ذرات فیلر، ممکن است ریز بودن اندازه فیلر در کامپوزیت‌های مورد پژوهش باعث شده باشد که حتی در صـورت از دست رفتن رزیـن نیـز خشـونت سطحی تغییری نکند.

كليد واژه‌ها: بلیچینگ، خشونت سطحی، کامپوزیت نانوفیلد، کامپوزیت میکروهیبرید

چاپ شده
2009-02-08
استناد به مقاله
1.
Mortazavi V, Fathi M, Shirian M, مرتضویوا, فتحیم, شیربانم. بررسی تأثیر بلیچینگ بر خشونت سطحی دو کامپوزیت نانوفیلد و یک کامپوزیت میکروهیبرید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8فوریه2009 [ارجاع شده 21ژوئن2024];3(4):195~205. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/94

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد