تأثیر دود سیگار محیطی بر روی پیگمانتاسیون لثه در کودکان و نوجوانان

  • شیرین امینی Shirin Amini استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • نگین حسینی Negin Hosseini دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • شیرین‌زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فرید محمدی Farid Mohammadi دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: سیگار کشیدن، یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی در ایجاد پیگمانتاسیون لثه می‌باشد. اکثر مطالعات، ثأثیر سیگار کشیدن فعال و دود سیگار محیطی را بر پیگمانتاسیون لثه گزارش نموده‌اند. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی ایجاد پیگمانتاسیون لثه بین کودکان در معرض دود سیگار محیطی و کودکانی که در معرض نیستند، می‌باشد.

مواد و روش ها: در این تحقیق مورد- شاهدی، 76 کودک و نوجوان 9-16 ساله مورد مطالعه قرار گرفتند. کودکان بر اساس این‌که تحت تأثیر دود سیگار محیطی قرار گرفته بودند یا نه، به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در هر گروه ایندکس پیگمانتاسیون لثه با استفاده از معاینه‌ی کلینیکی تعیین شد و در پرسش‌نامه ثبت گردید و میزان آنزیم کوتینین بزاق با تست ELISA اندازه‌گیری شد و نتایج بدست آمده توسط آزمون‌های Mann-Whitney، t مستقل، همبستگی Pearson و Spearman، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05 = α).

یافته ها: میانگین آنزیم کوتینین و ایندکس پیگمانتاسیون در کودکانی که تحت تأثیر دود سیگار محیطی بودند، به‌طور معنی‌داری بیشتر از کودکانی بود که تحت تأثیر دود سیگار محیطی نبودند (0/001 > p value). همچنین در گروه مورد، تعداد سیگار مصرفی توسط والدین در سال با میزان کوتینین و ایندکس پیگمانتاسیون ارتباط معنی‌داری داشت که به ترتیب (0/01 > p value) و (0/001 > p value) بدست آمد. و در گروه مورد، بین مقدارکوتینین و شدت پیگمانتاسیون رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت (0/005 = p value).

نتیجه گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که افزایش پیگمانتاسیون لثه و آنزیم کوتینین در کودکان با استنشاق دود سیگار محیطی مرتبط می‌باشد.

کلید واژه‌ها: دود سیگار محیطی، سیگار کشیدن غیر فعال، ایندکس پیگمانتاسیون لثه، آنزیم کوتینین.

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Shirin Aminiشا, Negin Hosseiniنح, Shirin Zahra Farhadشف, Farid Mohammadiفم. تأثیر دود سیگار محیطی بر روی پیگمانتاسیون لثه در کودکان و نوجوانان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):437-44. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1135

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد