تأثير درمان با ليزر كم توان بر روي سطح IL-6 و IL-8 مايع شيار لثه‌ای طی درمان ارتودنسی

  • فرید محمدی Farid Mohammadi دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شیرین‌زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مسعود فیض‌بخش Masoud Feizbakhsh استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شهرام امینی Shahram Amini استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه:IL-6 و IL-8، نقش بسيار مهمی در حركات ارتودنتيك دندان و ايجاد گسترش بيماري‌هاي پريودنتال دارند. درمان ليزر در ارتودنسی مي‌تواند در كاهش درد، افزايش رژنراسيون استخوانی، ترغيب حركات دندانی و كاهش تظاهرات التهابي بافت‌های پريودنتال استفاده شود. هدف از این مطالعه، تعيين تأثير درمان با ليزر كم توان بر روی سطح IL-6 و IL-8 مايع شيار لثه‌ای طي درمان ارتودنسي می‌باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 10 بیمار دارای کراودینگ یا پروتروژن دندان‌ها که نیاز به درمان ارتودنسی ثابت داشتند، انتخاب شدند. پس از درمان فاز اول، بیماران تحت درمان ارتودنسی قرار گرفتند و نیروهای مربوطه وارد شد. پس از معاینات پریودنتال، دندان‌های مورد مطالعه در یک کوادرانت به عنوان کوادرانت مورد و کوادرانت مقابل به عنوان شاهد، انجام گرفت. تابش لیزر در تمام طول شیار لثه‌ای در روزهای 2، 4، 9، 23 پس از درمان ارتودنسی انجام شد و نمونه‌گیری صورت گرفت. سپس تمام نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از دستگاه الایزا ریدر، سطح IL-6 و IL-8 تعیین گردید. داده‌های بدست آمده با آزمون‌های آماری t-test و پس آزمون LSD تجزیه و تحلیل شدند (0٫05 = α).

یافته ها: ممیانگین تغییرات IL-6 و IL-8 مایع شیار لثه‌ای دندان‌های تحت درمان ارتودنسی، در روز 23 تابش اشعه‌ی لیزر بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی‌دار داشت (0٫001 = p value)، اما در روزهای 2، 4 و 9 تابش تفاوت معنی‌دار وجود نداشت.

نتیجه گیری: درمان با لیزر کم توان، باعث کاهش التهاب و سطح مدیاتورهای التهابی IL-6 و IL-8 طي درمان ارتودنسي می‌شود.

کلید واژه‌ها: اینترلوکین-8، اینترلوکین-6، حرکات ارتودنتیک دندانی، لیزر کم توان.

 

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Farid Mohammadiفم, Shirin Zahra Farhadشف, Masoud Feizbakhshمف, Shahram Aminiشا. تأثير درمان با ليزر كم توان بر روي سطح IL-6 و IL-8 مايع شيار لثه‌ای طی درمان ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 3دسامبر2021];13(2):195-01. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1205

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد