ارزیابی ارگونومیکی وضعیت‌های کاری دانشجویان و دستیاران سال آخر دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در سال تحصیی 94-1393 به روش ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن (REBA)

 • عطیه فیض دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی ترابی‌نژاد،گروه ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • احسان‌اله حبیبی استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • احسان حکمتیان استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مینا غلامی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • نازنین احمدی کارشناس بهداشت، اصفهان، ایران
 • زهره محبیان کارشناس بهداشت، اصفهان، ایران
 • Atiyeh Feiz Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Ehsanollah Habibi Professor, Department of Occupational Health, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Mina Gholami Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Nazanin Ahmadi Bachelor of Health, Isfahan, Iran
 • Zohre Mohebian Bachelor of Health, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: در حرفه‌ی دندان‌پزشکی، دردهای اسکلتی- عضلانی با شیوع بالایی مشاهده می‌شود. پیشگیری از بروز این ناراحتی‌ها مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت‌های کاری با استفاده از روش‌های تحلیل شغلی، علم ارگونومی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، وضعیت کاری 100 نفر از دانشجویان و رزیدنت‌های سال آخر رشته دندان‌پزشکی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان با استفاده از روشRapid Enter Body Assessment (REBA) با مشاهده‌ی مستقیم محقق به‌مدت 10 دقیقه بررسی شد و اطلاعات ثبت گردید. فاکتورهای ارگونومی محیطی نیز با استفاده از دستگاه‌های مربوطه ارزیابی شد. داده‌ها به‌صورت درصد فراوانی نسبی و میانگین گزارش گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون آماری مجذور کای،مورد تحلیل قرار گرفت (0/05 = α).

يافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 60% دارای امتیاز 3 (یعنی نمره REBAبین 7-4) و در سطح خطر متوسط(اقدام‌های ضروري) و 40% دارای امتیاز 4 (یعنی نمره REBA بین 10-8) در سطح خطر بالا (اقدام‌های ضروري هر‌چه زودتر)قرار داشتند. نوع وظیفه‌ی کاری دانشجو نیز در میزان خطر ارگونومی تأثیر‌گذار بود. بطوری‌که وضعیت دانشجویانی که مشغول به فایلینگ (filing) بودند در سطح خطر بالاتری قرار داشت. تفاوت معنی‌داری میان نمرات REBA در دو جنس وجود داشت. به‌طوری ‌که 41% از دانشجویان زن و 19% از دانشجویان مرد، نمره 2 (امتیاز سطح اولویت اقدام‌های اصلاحی) و 29% زنان و 11% مردان نمره 3 گرفتند (0/02 >p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به سطح خطر متوسط و بالای افراد مورد مطالعه، دانشجویان دندان‌پزشکی نیازمند آموزش مداخله‌ای ارگونومیکی می‌باشند و وضعیت‌های کاری آن‌ها نیاز به اصلاح دارد.

کلید واژه‌ها: ارگونومی دندان‌پزشکی، وضعیت بدن، ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن(REBA).

چاپ شده
2016-05-05
استناد به مقاله
1.
فیضع, حبیبیا, حکمتیانا, غلامیم, احمدین, محبیانز, Feiz A, Habibi E, Hekmatian E, Gholami M, Ahmadi N, Mohebian Z. ارزیابی ارگونومیکی وضعیت‌های کاری دانشجویان و دستیاران سال آخر دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در سال تحصیی 94-1393 به روش ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن (REBA). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 13ژوئن2024];12(1):9-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1138

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد