تأثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه

  • فرزانه شیرانی دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مریم امرالهی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نرگس امرالهی دستیار تخصصی دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Farzaneh Shirani Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maryam Amrollahi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Narges Amrollahi Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, ShahidSadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده

مقدمه: خشونت سطحی مینا بر ویژگی‌های بصری، گیر پلاک، خصوصیات سایش و استحکام باند ترمیم مؤثر است. هدف از این مطالعه تعیین خشونت سطحی ضایعه مینایی درمان شده با استفاده از  Casein PhosphoPeptide-Amorphus Calcium Phosphate(CPP-ACP)، فلوراید و ترکیب این دو بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 24 دندان سالم قدامی گاو پس از جداسازی تاج از ریشه در رزین اکریلی مانت گردید. نمونه‌ها پس از دمینرالیزه شدن به چهار گروه تحت درمان با خمیر CPP-ACP، خمیر CPP-ACPF و دهان‌شویه فلوراید و کنترل تقسیم شدند. خشونت سطحی نمونه‌ها پس از درمان در هر یک از گروه‌ها محاسبه گردید. اعداد به‌دست آمده تحت آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تکمیلیDuncan  قرارگرفتند (0/05=α).

يافته‌ها: خشونت سطحی گروه کنترل بطور معنی‌داری از سایر گروه‌های درمانی بیشتر بود (0/011=p value).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که درمان با هر سه ماده‌ی رمینرالیزه کننده باعث کاهش خشونت سطحی می‌شود.

کلید واژه‌ها: کازئین فسفو پپتید آمورفوس کلسیم فسفات، فلوراید، ویژگی‌های سطحی، رمینرالیزاسیوندندان، دمینرالیزاسیون دندان، مینای دندان
چاپ شده
2016-07-30
استناد به مقاله
1.
شیرانیف, امرالهیم, امرالهین, Shirani F, Amrollahi M, Amrollahi N. تأثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30جولای2016 [ارجاع شده 3دسامبر2021];12(2):165-74. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1197

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد