تأثیر ترکیبات رمینرالیزه کننده بر تغییر رنگ مینای سالم و ضایعات سفید

  • فرزانه شیرانی دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مریم سخائی منش دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Farzaneh Shirani Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maryam Sakhaiemanesh Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: پوسیدگی دندانی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های محیط دهان است که با از دست رفتن مواد معدنی در ابتدا به صورت یک «ضایعه سفید» بروز پیدا می‌کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه اثر تغییر رنگ حاصل از کاربرد ترکیبات رمینرالیزه کننده بر مینای سالم و مینای دمینرالیزه بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، 96 دندان اینسیزور فک بالای سالم به صورت تصادفی به شش گروه 16‌تایی تقسیم شدند، گروه 1، 2 و 3 گروه‌های مینای سالم و گروه 4، 5 و 6 گروه‌های مینای دمینرالیزه. نمونه‌های سه گروه دوم (گروه‌های 4، 5 و 6) جهت شبیه‌سازی ضایعات سفید، وارد فاز دمینرالیزاسیون شدند. سپس گروه‌های 1 و 4 با
CPP-ACFP (Casein phosphopeptide- Amorphous calcium fluoride phosphate)، گروه‌های 2 و 5 با CPP-ACP (Casein phosphopeptide- Amorphous calcium phosphate) و گروه‌های 3 و 6 با دهان‌شویه فلوراید مورد درمان قرار گرفتند. مشخصات رنگی دندان‌ها قبل و پس از 3 هفته درمان توسط اسپکتروفتومتری (بر اساس شاخص‌های CIELAB) ثبت گردید. نتایج حاصل با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و توسط آزمون‌های آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری، آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه تجزیه و تحلیل شد (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین تغییر رنگ (ΔE) در مرحله دمینرالیزاسیون برای سه گروه دمینرالیزه شده 21/4 ± 75/10 و در مرحله درمان برای دو گروه سالم و دمینرالیزه شده به ترتیب
53/7 ± 09/18 و 35/4 ± 94/7 به دست آمد. تفاوت معنی‌داری بين میانگین ΔE سه ماده درمانی وجود نداشت (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه حاضر، به نظر می‌رسد استفاده از ترکیبات رمینرالیزه کننده می‌تواند تغییر رنگ (ΔE) قابل توجهی در رنگ دندان سالم و دمينراليزه ایجاد نماید و می‌تواند به ایجاد ظاهر نهایی بهتر کل دندان دچار ضایعه سفید کمک نماید.

كليد واژه‌ها: اسپکتروفوتومتری (طیف نور سنجی)، پوسيدگي دنداني، CPP-ACP،
سدیم فلوراید
چاپ شده
2013-09-12
استناد به مقاله
1.
شیرانیف, سخائی منشم, Shirani F, Sakhaiemanesh M. تأثیر ترکیبات رمینرالیزه کننده بر تغییر رنگ مینای سالم و ضایعات سفید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 2جولای2022];9(4):358-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/698

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد