اثر دمای آب شست‌وشو و مدت زمان نگهداری در آب بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج در سیستم‌های باندینگ اچ-و-شست‌وشو و خود-‌اچ‌کننده

  • Farzaneh Shirani Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Afarin Marzban Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • فرزانه شيراني دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشكي ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
  • آفرین مرزبان دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: به نظر می‌رسد درجه حرارت یک عامل مؤثر در استحکام باند کامپوزیت‌ها به نسج دندان باشد. هدف از این پژوهش تعیین اثر دمای آب شست‌وشو بر استحکام و دوام باند برشی کامپوزيت به عاج بعد از 24 ساعت و 6 ماه نگهداری در آب در سيستم‌های باندينگ اچ و شست‌وشو و خود اچ کننده بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از عوامل اتصال‌دهنده اچ و شست‌وشو (All-bond3)، (Optibond Fl)، (Prime & bond NT) و (Adper single bond) و خود اچ کننده (All bond SE)، (Clearfil SE bond)، (Optibond All-in-one) و (Futurabond) استفاده شد. 192 دندان مولر سوم مانت و مینای آن‌ها برداشته شد. نمونه‌ها به‌صورت تصادفی به 16 گروه تقسیم و پیش از استفاده از عامل اتصال‌دهنده و چسباندن سیلندرهای کامپوزیتی با آب مقطر با دماهای مختلف 2 ± 23 و 2 ± 50 درجه سانتی‌گراد شسته شدند. نمونه‌ها بعد از 24 ساعت و 6 ماه برای تعیین استحکام باند برشی مورد آزمایش و داده‌های حاصل توسط نرم‌افزار SPSS  و آزمون تی مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین استحکام باند برشی با گذشت زمان در همه گروه‌ها به‌جز دو گروه
(All bond SE) و (Optibond All-in-one) کاهش یافته بود که در Optibond FL (001/0 >p value ) وPrime & Bond NT  (015/0 = p value) اين كاهش معنی‌دار بود. با افزایش دما در همه گروه‌ها به‌جز دو گروه Clearfil SE Bond و All bond SE میانگین استحکام باند برشی افزایش یافت که در دو گروه Prime & Bond NT (027/0 = p value) وOptiBond FL  (006/0 = p value) معنی‌دار بود.

نتیجه‌‌گیری: طبق نتايج مطالعه حاضر، استحکام باند برشی با افزایش دمای آب شست‌وشو در همه سیستم‌ها به‌جز سیستم‌های خود اچ کننده دو مرحله‌ای افزایش و با گذشت زمان در همه گروه‌ها به‌جز خوداچ کننده یک مرحله‌ای کاهش می‌یابد.

كليد واژه‌ها: استحکام برشی، سیستم‌های باندینگ عاجي، دما، كامپوزيت رزين
چاپ شده
2014-09-29
استناد به مقاله
1.
Shirani F, Marzban A, شيرانيف, مرزبانآ. اثر دمای آب شست‌وشو و مدت زمان نگهداری در آب بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج در سیستم‌های باندینگ اچ-و-شست‌وشو و خود-‌اچ‌کننده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29سپتامبر2014 [ارجاع شده 4دسامبر2022];10(6):427-40. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/851

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد