بررسی حلالیت چهار نوع سمان مورد استفاده در ترمیم‌های ریختگی ثابت

  • M Sabouhi
  • M Taher
  • S Nosouhian D.D.S, M.S, Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • A Yarahmadi
  • محمود صبوحی استادیار، گروه پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • مسیح الله طاهر استادیار، گروه بیوشیمی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • سعید نصوحیان استادیار، گروه پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • اعظم یاراحمدی دندانپزشک

چکیده

مقدمه: یکی از خصوصیات لازم و مهم هر سمان برای استفاده در محیط دهان کم بودن حلالیت آن می‌باشد. حل شدن سمان مورد استفاده در ترمیم‌های ریختگی ثابت باعث ایجاد پوسیدگی در دندان‌های پایه، ازدست رفتن گیر ودر نهایت باعث از دست رفتن ترمیم‌های ریختگی ثابت می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه حلالیت سمان‌های زینک فسفات و پلی کربوکسیلات هاروارد و آریادنت تولیدایران با نمونه‌های خارجی بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی که بر اساس دستورالعمل 2725 و 2726 استاندارد ایران بود، حلالیت دو نوع سمان زینک فسفات و پلی‌کربوکسیلات هاروارد و آریادنت مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا تعداد 10 نمونه دیسکی شکل با ضخامت 03/0 ± 1 میلی‌متر و قطر 3/0 ± 10 میلی‌متر برای هر سمان مورد بررسی ساخته شد (40 عدد). سپس میزان حلالیت سمان‌های زینک فسفات با روش اسپکتروفتومتری و میزان حلالیت سمان‌های پلی‌کربوکسیلات با روش سنجش رسانایی تعیین گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 5/11 و آزمون آماری  tمستقل با سطح معنی‌داری 05/0α =  آنالیز شد.

یافته‌‌ها: میانگین میزان حلالیت سمان زینک فسفات هاروارد و آریادنت به ترتیب ‌
24/0 ± 23/1 و 15/0 ± 86/0 میلی‌گرم P205 در گرم و از نظر آماری این تفاوت معنی‌دار بود (001/0 >p value). میانگین میزان حلالیت سمان پلی‌کربوکسیلات هاروارد و آریادنت به ترتیب 40/4 ± 27/39 و 05/3 ± 85/37 زیمنس بر متر کیلوگرم بود که از نظر آماری این تفاوت معنی‌دار نبود ( 4/0p value = ).

نتیجه‌‌گیری: میانگین حلالیت 4 سمان زینک فسفات و پلی کربوکسیلات هاروارد و آریادنت به دست آمده در این پژوهش در حد استاندارد تعیین شده از طرف سازمان استاندارد ایران بود.

كليد واژه‌ها: سمان زینک فسفات، سمان پلی کربوکسیلات، حلالیت

چاپ شده
2009-08-21
استناد به مقاله
1.
Sabouhi M, Taher M, Nosouhian S, Yarahmadi A, صبوحیم, طاهرما, نصوحیانس, یاراحمدیا. بررسی حلالیت چهار نوع سمان مورد استفاده در ترمیم‌های ریختگی ثابت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21آگوست2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];5(1):1-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/145

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد