بررسی مقایسهای گیر روکشهای ریختگی سمان شده با دو نوع سمان دائم (با و بدون استفاده قبلی از سمان موقت)

  • M Sabouhi
  • S Nosouhian
  • F Naderi nabee
  • محمود صبوحی استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • سعید نصوحیان استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • فاطمه نادری نبی دندانپزشک

چکیده

مقدمه: قبل از سمانکردن نهایی روکشها مطلوب است در صورت استفاده از  سمان موقت آنرا  به طور کامل از سطح داخلی روکش و سطح دندان حذف نمود؛ چون بقایای سمان موقت ممکن است روی استحکام باند سمان دائم اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بقایای سمان موقت (بدون اوژنول) بر گیر روکشهای سمان شده با دو سمان زینک فسفات و ماکسم (Maxcem) انجام شد.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعهی تجربی ـآزمایشگاهی تعداد 40 دندان مولر کشیده شدهی انسانی به طور تصادفی به دو گروه و هر گروه نیز به دو زیرگروه تقسیم شدند. با استفاده از دستگاه Milling machine جهت روکش تمام فلز تراش داده شدند. 40 روکش به روش معمول لابراتواری ساخته شد. در یک زیرگروه از هر گروه، روکشهای موقت اکریلیک آماده شد و با استفاده از سمان موقت روی دندانهای آماده شده سمان گردید. كراونهای موقت به مدت یک ساعت روی دندانها باقی ماند و سپس روکشهای موقت خارج و بقایای سمان موقت به وسیله اکسکاویتور برداشته شد. بعد از آن روکشهای ریختگی با سمان ماکسم (Maxcem)و زینک فسفات به دندانهای آماده شده سمان شد . بعد از انجام ترموسایکلینگ، گیر به وسیله اندازهگیری نیروی کششی لازم برای خارج کردن روکشها از روی دندانهای آماده شده با استفاده از دستگاه تست کشش یونیورسال بررسی شد. اطلاعات به دست آمده به وسیله آنالیز paired t-test وآزمون wilcoxon در نرم‌افزار SPSS ویرایش 5/11 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌‌ها: میانگین نیروی گیر برای دو زیر گروه با و بدون استفادهی قبلی از سمان موقت در گروه سمان ماکسم (Maxcem)، به ترتیب 55 ± 176 و 169 ± 274 نیوتن بود و بین این دو زیرگروه از نظر آماری تفاوت معنیداری وجود نداشت (174/0 =p value ). میانگین نیروی گیر برای دو زیر گروه با و بدون استفادهی قبلی از سمان موقت، در گروه سمان زینک فسفات به ترتیب 125 ± 257 و 135 ± 238 نیوتن بود و بین این دو زیرگروه نیز از نظر آماری تفاوت معنیداری وجود نداشت (782/0 =p value ).

نتیجه‌‌گیری: اگر سمان موقت به خوبی برداشته شود، استفاده از سمان موقت بدون اوژنول، نیروی گیر ترمیمکنندههای ریختگی سمان شده (با سیستمهای چسبانندهی آزمایش شده) را تغییر نمیدهد

چاپ شده
2009-02-20
استناد به مقاله
1.
Sabouhi M, Nosouhian S, Naderi nabee F, صبوحیم, نصوحیانس, نادری نبیف. بررسی مقایسهای گیر روکشهای ریختگی سمان شده با دو نوع سمان دائم (با و بدون استفاده قبلی از سمان موقت). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2009 [ارجاع شده 24اکتبر2021];4(1):31-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/117

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد