بررسی مقایسه‌ای مقاومت به شکست در دندان‌های درمان ریشه شده با دو نوع پست و کور

  • M Sabouhi
  • S Nosouhian
  • A Saadat
  • محمود صبوحی استادیار، گروه پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان
  • سعید نصوحیان استادیار، گروه پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • عبدالله سعادت دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه: اغلب دندان‌های اندو شده برای داشتن عملکردی در حد قابل قبول، به ترمیم با پست و کور نیاز دارند. ولی انتخاب نوع مناسب پست و کور ممکن است مشکل باشد. این پژوهش با هدف مقایسه مقاومت به شکست بین ترمیم با پست و کور ریختگی و پست فایبرگلاس با کور کامپوزیتی در درمان ریشه شده، انجام شد.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، تعداد 30 دندان کانین به طور تصادفی به دو گروه 15تایی تقسیم و به روش step back درمان ریشه شدند. دندان‌های گروه اول با پست و کور ریختگی و گروه دوم با پست‌های فایبرگلاس با کور کامپوزیتی ترمیم شدند. برای هر دو گروه روکش کامل نیکل- کروم تهیه شد و دندان‌ها در آکریل فوری مانت گردیدند و در دستگاه اینسترون به گونه‌ای قرار داده شدند که نیرویی با زاویه 45 درجه با سرعت 1 میلی‌متر در دقیقه به سطح پالاتال دندان‌ها وارد شد. میانگین نیروی لازم جهت شکست نمونه‌ها در هر گروه محاسبه شد. اطلاعات به دست آمده به وسیله آزمون t مستقل در سطح اطمینان 05/0 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌‌ها: میانگین مقاومت به شکست در دندان‌های ترمیم شده با پست ریختگی
34/1045 ± 33/1489 نیوتن و در دندان‌های ترمیم شده با پست فایبرگلاس و کور کامپوزیتی 12/624 ± 93/1195 نیوتن بود و بین این دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (359/0 =p value ). در گروه دندان‌های ترمیم شده با پست فایبرگلاس، شکست اغلب در ناحیه اتصال آن به کور و بروز شکستگی در دندان‌ها کم بود؛ اما در80 درصد دندان‌های ترمیم شده با پست و کور ریختگی شکستگی در خود دندان‌ها مشاهده گردید.

نتیجه‌‌گیری: هرچند مقاومت به شکست دندان‌ها در دو گروه مورد بررسی در این پژوهش تفاوت معنی‌داری نشان نداد، ولی چون شکستگی دندان‌ها در پست‌های فایبرگلاس بیشتر از محل قابل ترمیم صورت گرفت، انتخاب پست فایبرگلاس در موارد مناسب منطقی به نظر می‌رسد.

كليد واژه‌ها: تکنیک پست و کور، پست فایبرگلاس، مقاومت شکست

چاپ شده
2009-04-05
استناد به مقاله
1.
Sabouhi M, Nosouhian S, Saadat A, صبوحیم, نصوحیانس, سعادتع. بررسی مقایسه‌ای مقاومت به شکست در دندان‌های درمان ریشه شده با دو نوع پست و کور. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5آوریل2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];4(3):155-61. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/135

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد