شيوع اختلالات مينايي دندان‌هاي شيري در کودکان نارس

  • Sh Kakoei
  • B Bahman Bijari
  • شهلا کاکويي استادیار بخش بیماری‌های دهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان
  • بهاره بهمن بيجاري استادیار بخش نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: نوزادان نارس، مستعد مشکلات پزشکي جدي در هنگام نوزادي مي‌باشند که ممکن است روي تکامل بافت‌هاي مختلف دهاني مؤثر باشد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع اختلالات مينايي در دندان‌هاي شيري در بچه‌هايي که به طور ترم و نارس به دنيا آمده در شهر کرمان بود.

مواد و روش‌‌ها: در اين مطالعه هم‌گروهی، اختلالات مينايي (هيپوپلازي و اوپاسيتي مينايي) در 137 کودک (90 کودک ترم و 47 کودک نارس) تعيين گرديد. در ضمن اطلاعاتی در مورد وزن نوزاد، مشکلات سیستمیک و مصرف دارو در کودک و مادر هنگام بارداری و مشکلات حین زایمان جمع‌آوری شد. اطلاعات به دست آمده با تست مجذور کای مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

یافته‌‌ها: شيوع اختلالات مينايي در کل در اين کودکان 5/27 درصد، هيپوپلازي به تنهايي 9/14 درصد و اوپاسيتي به تنهايي 9/14 درصد بود. هيپوپلازي مينايي در دندان‌هاي سانترال بالا 9/14 درصد و در مولرهاي پايين 6/10 درصد مشاهده شد. شيوع هيپوپلازي مينايي و اوپاسيتي در کودکان نارس بيشتر بود ولي نتايج آزمون مجذور کاي اين تفاوت را معني‌دار محاسبه نکرد. تولد با اندام تحتانی، سندرم زجر تنفسی و هيپوکسي در هنگام زايمان در کودکان نارس شيوع بيشتري را نسبت به کودکان ترم نشان داد
(0001/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: نتايج اين مطالعه نشان داد که شيوع اختلالات مينايي در کودکان نارس در مقایسه با کودکانی که ترم به دنیا آمده‌اند، تفاوت معنی‌داری ندارد.

كليد واژه‌ها: اختلال مينايي، دندا‌ن‌هاي شيري، شيوع، نوزاد نارس

چاپ شده
2009-10-11
استناد به مقاله
1.
Kakoei S, Bahman Bijari B, کاکوييش, بهمن بيجاريب. شيوع اختلالات مينايي دندان‌هاي شيري در کودکان نارس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11اکتبر2009 [ارجاع شده 19می2022];5(2):81-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/156

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد