بررسي تأثیر رادیوتراپی سرطانهای سر و گردن بر بروز عوارض دهانی

  • M Hashemipour Assistant professor and the member of Kerman Oral and Dental Diseases Research Center, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, IRAN
  • SH Kakoei
  • M Bahador
  • M Arab Solghar
  • مريم السادات هاشمي پور استاديار گروه آموزشي بيماريهاي دهان، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، عضو مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان کرمان
  • شهلا کاکويي استاديار گروه آموزشي بيماري‌هاي دهان، دانشکده دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، عضو مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان کرمان
  • مريم بهادر استاديار بخش انکولوژي، بيمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکي کرمان
  • محدثه عرب سلغار دستیار تخصصی رشته پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده

مقدمه: سرطان‌های سر و گردن در حال حاضر يکي از شايع‌ترين انواع بدخيمي مي‌باشد. يكي از درمان‌هاي اين بيماران علاوه بر جراحي و شيمي درماني، راديوتراپي است. راديوتراپي سر و گردن خود مي‌تواند با تأثیر بر مخاط دهان، عوارضي را ايجاد كند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثیر رادیوتراپی سرطان‌های سر و گردن بر دهان در بيماران مراجعه کننده به بخش انکولوژي بيمارستان شفا کرمان در سال 1386 بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه 42 بيمار مراجعه کننده به بخش انکولوژي که تحت پرتودرمانی سر و گردن قرار گرفته بودند، بررسی شدند. بعد از تکميل فرم و انجام معاينات دهاني، داده‌ها با استفاده از برنامه آماري SPSS 13.5، آزمون χ2، آزمون کوکران و t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

یافته‌ها: از 42 بيمار مورد بررسي، 27 نفر (3/64%) مرد و 15 نفر (7/35%) زن بودند. 40 نفر (2/95%) در مرحله نهایی معاینه از خشکي دهان رنج مي‌بردند و 30 نفر (70 درصد) دچار سوزش مخاط دهان و يا درد بودند. 3/83 درصد (35 نفر) بيماران در مدت راديوتراپي دچار موكوزيت شدند. همچنين عفونت کانديدا (شامل شقاق گوشه دهان و تراش)که از طریق معاینه دهان بررسی گردید و اختلال کیفی چشايي (بر اساس پاسخ بیمار به سؤالات پرسش‌نامه) به ترتيب در 3/64% و 4/52% بيماران مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: تعداد بسيار زيادي از بيماران تحت مطالعه از عوارض ناشي از راديوتراپي رنج مي‌برند که شايع‌ترين عارضه در اين بيماران خشکی دهان گزارش گرديد. ضمن این که سایر عوارض دهانی شامل موکوزیت، سوزش دهان، تراش(24 نفر)، شقاق گوشه دهان و تریسموس بودند.

كليد واژه‌ها: عوارض دهاني، رادیوتراپی، سرطان

چاپ شده
2008-11-15
استناد به مقاله
1.
Hashemipour M, Kakoei S, Bahador M, Arab Solghar M, السادات هاشمي پورم, کاکوييش, بهادرم, عرب سلغارم. بررسي تأثیر رادیوتراپی سرطانهای سر و گردن بر بروز عوارض دهانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2008 [ارجاع شده 12آگوست2022];3(3):95~1014. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/79

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد