بررسی آگاهي و نگرش بیماران دندان‌پزشكي در مورد اثرات سيگار بر روی سلامت دهان

  • M Rad DDS Assistant professor and the member of Kerman Oral and Dental Diseases Research Center, Oral Medicine Department, Dental School, Kerman Medical University, Kerman, IRAN
  • SH Kakoei
  • M Fatahi Tabasi
  • مریم راد استادیار، گروه بیماری‌های دهان، عضو مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان کرمان دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • شهلا کاکویی استادیار، گروه بیماری‌های دهان، عضو مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان کرمان دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • مهدی فتاحی طبسی دندان پزشک

چکیده

چکیده

مقدمه: اثرات بد سیگار کشیدن بر سلامت دهان به خوبي تأیيد شده است. این پژوهش با هدف بررسي آگاهي و نگرش بيماران دندان‌پزشكي در مورد اثرات سيگار بر مخاط دهان و بررسی اقدامات آنان برای ترک سیگار انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی تحلیلی - مقطعی، 905 مراجعه كننده به كلينيك‌هاي دندان‌پزشكي كرمان انتخاب شدند. اطلاعات به‌ وسیله يك پرسش‌نامه که شامل اطلاعات دموگرافيك، وضعيت سيگار كشيدن و سؤالاتی در رابطه با آگاهي، نگرش و عملكرد بیماران بود، جمع‌آوري گردید. سپس داده‌ها با برنامه آماري SPSS و آزمون‌هاي t و مجذور كاي تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: از 905 نفر، 53 درصد مرد و 47 درصد زن بودند. ميانگين سني 509/9 ± 76/32 سال و شيوع سيگار كشيدن 5/20 درصد بود. ارتباط معناداري بين جنس و ميزان تحصيلات با مصرف سيگار وجود داشت. ميانگين امتیاز كلي آگاهي از اثرات سيگار برابر با 95/53 درصد بود. آگاهي زنان و افراد غير سيگاري به‌طور معناداري بیشتر بود. در اين پژوهش، 9/54 درصد افراد سيگاري به ترك سيگار اقدام كرده بودند که 2/12 درصد آن‌ها در این مورد با پزشک مشورت کرده بودند. نگرش کلی بیماران، يك نگرش بي‌طرف بود.

نتیجه‌گیری: نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان آگاهي بيماران از عوارض دهاني سيگار، حتي در مورد بیماری خطرناكي مانند سرطان دهان، کم است. بنابراين، دندان‌پزشكان نقشی كليدي در مورد آگاهي دادن به بيماران و تشويق آن‌ها به ترك سيگار دارند.

كليد واژه‌ها: سيگار، تظاهرات دهاني، آگاهي، عملكرد، نگرش، بيماران.

چاپ شده
2008-11-15
استناد به مقاله
1.
Rad M, Kakoei S, Fatahi Tabasi M, رادم, کاکوییش, فتاحی طبسیم. بررسی آگاهي و نگرش بیماران دندان‌پزشكي در مورد اثرات سيگار بر روی سلامت دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2008 [ارجاع شده 2جولای2022];3(3):118~125. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/82

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد