تأثیر عوامل آنتی‌اکسیدان بر ریزنشت تاجي دندان‌های قدامی غیرزنده سفيد شده

  • H Moosavi
  • J Ghoddusi
  • O Rajabe
  • G Farsi
  • حوريه موسوی استاديار، گروه ترميمی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقيقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • جميله قدوسی استاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقيقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • امید رجبی دانشیار، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • گلنار فارسی دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، تعیین اثر آنتی‌اکسیدان‌ها بر قابلیت سیل ترمیم‌های کامپازیت رزین بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش آزمايشگاهی مداخله‌گر، 70 دندان انسیزور ماگزیلاری سالم به طور تصادفی به هفت گروه ده تایی تقسیم شدند. پس از تمیز کردن کانال‌ها و قراردادن گلاس یونومر در مدخل کانال‌ها، در گروه‌های اول تا ششم کارباماید پراکساید 10 درصد به مدت 8 ساعت در روز طی یک هفته به کار رفت. عدم انجام هر گونه آماده سازی، کاربرد ژل سدیم اسکوربات 10 درصد به مدت سه ساعت، کاربرد ژل سدیم اسکوربات 10 درصد به مدت 20 دقیقه، کاربرد ژل جدید به مدت سه ساعت، کاربرد ژل جدید به مدت 20 دقیقه و در نهایت تأخیر در قراردهی ترمیم تا دو هفته، آماده سازی‌هایی بودند که بعد از سفید کردن به ترتیب در گروه‌های يک تا شش انجام شد. در گروه هفتم (شاهد)، فقط حفرات ترمیم شدند. در تمام گروه‌ها، حفرات دسترسی با ادهزيو سينگل باند و کامپازيت Z100 ترميم شدند. پس از انجام هزار چرخه حرارتی، ریزنشت به وسیله روش‌های هدایت الکتریکی و نفوذ رنگ سنجیده شد. داده‌ها با آزمون‌های ANOVA، مقایسه‌های Tukey و Kruskal-Wallis، Mann-Whitney و Spearman در سطح معنی‌داری 05/0 =α  آنالیز شد.

یافته‌‌ها: گروه چهارم و اول به ترتیب کمترین و بیشترین ریزنشت را نسبت به سایر گروه‌های آزمایشی نشان دادند. ارتباط بین داده‌های نفوذ رنگ و الکتروشیمیایی برای برخی از گروه‌های هفت گانه آزمایشی معنی‌دار بود (05/0 p value <).

نتیجه‌‌گیری: استفاده از ژل جدید بعد از سفید کردن غیر زنده، راهکار بسیار مؤثرتری نسبت به کاربرد سديم اسکوربات به تنهايی در کاهش ریزنشت است.

كليد واژه‌ها: ريزنشت، سفيد کردن، سديم اسکوربات
چاپ شده
2009-10-11
استناد به مقاله
1.
Moosavi H, Ghoddusi J, Rajabe O, Farsi G, موسویح, قدوسیج, رجبیا, فارسیگ. تأثیر عوامل آنتی‌اکسیدان بر ریزنشت تاجي دندان‌های قدامی غیرزنده سفيد شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11اکتبر2009 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];5(2):99-07. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/159

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد