درمان ترکیبی اندو، ارتو و پروتز در دندان شکسته‌ی سانترال ماگزیلا (گزارش یک مورد)

  • Mohammad Mehdi Soltani محمد مهدی سلطانی دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Samaneh Moradi سمانه مرادی دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ashkan Motinia اشکان مطیع‌نیا استادیار، گروه اندودنتیکس، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Shirin Marzoughi شیرین مرزوقی 4. دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Reza Salari-Moghaddam رضا سالاری مقدم استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب تروماتیک دندانی، معمولاً باعث صدمه به بافت سخت دندان، بافت پریودنتال و پالپ دندان می‌شود. اینتروژن جابه‌جایی اپیکالی دندان به سمت استخوان آلوئولار می‌باشد که می‌تواند باعث عفونت، شکستگی استخوان آلوئولار و غیره گردد.

گزارش مورد: در این گزارش، مدیریت اینتروژن یک دندان سانترال ماگزیلای راست پسری ده ساله که با ترومای دندانی به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان مراجعه کرده بود، نشان داده می‌شود. در پیگیری‌های 6، 12 و 18 ماهه، بهبود علایم بالینی مشاهده شد.

کلید واژهها: اینتروژن، آسیب‌های دندانی، اوالژن.

مراجع

1. Skaare AB, Jacobsen I. Etiological factors related to dental injuries in Norwegians aged 7–18 years. Dent Traumatol 2003; 19(6): 304-8.
2. Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L. Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2018.
3. Skaare AB, Jacobsen I. Dental injuries in Norwegians aged 7-18 years. Dent Traumatol 2003; 19(2): 67-71.
4. Kocadereli I, Taşman F, Güner SB. Combined endodontic‐orthodontic and prosthodontic treatment of fractured teeth. Case report. Aust Dent J 1998; 43(1): 28-31.
5. de Souza BD, Dutra KL, Reyes-Carmona J, Bortoluzzi EA, Kuntze MM, Teixeira CS, et al. Incidence of root resorption after concussion, subluxation, lateral luxation, intrusion, and extrusion: a systematic review. Clin Oral Investig 2020; 24(3):1101-11.
6. Nicoloso GF, Goldenfum GM, Pizzol TD, Scarparo RK, Montagner F, de Almeida Rodrigues J, et al. Pulp Revascularization or Apexification for the Treatment of Immature Necrotic Permanent Teeth: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Pediatr Dent 2019; 43(5): 305-13.
7. Yoshpe M, Einy S, Ruparel N, Lin S, Kaufman AY. Regenerative endodontics: A potential solution for external root resorption (Case Series). J Endod 2020; 46(2): 192-9.
8. Wang N, Lei S, Luo R, Chen J, Han J, Zhao Y. Radiographic and histologic evaluation of experimentally induced severe intrusive luxation of immature teeth in rats. J Endod 2020; 46(11): 1631-8.
9. Diangelis AJ, Andreasen JO, Ebeleseder KA, Kenny DJ, Trope M, Sigurdsson A, et al. International association of dental traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations of permanent teeth. Dent Traumatol 2012; 28(1): 2-12.
10. Tsilingaridis G, Malmgren B, Andreasen JO, Wigen TI, Maseng Aas AL, Malmgren O. Scandinavian multicenter study on the treatment of 168 patients with 230 intruded permanent teeth-a retrospective cohort study. Dent Traumatol 2016; 32(5): 353-60.
11. Al‐Badri S, Kinirons M, Cole B, Welbury R. Factors affecting resorption in traumatically intruded permanent incisors in children. Dent Traumatol 2002; 18(2): 73-6.
12. Andreasen JO, Bakland LK, Matras RC, Andreasen FM. Traumatic intrusion of permanent teeth. Part 1. An epidemiological study of 216 intruded permanent teeth. Dent Traumatol 2006; 22(2): 83-9.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
محمد مهدی سلطانیMMS, سمانه مرادیSM, اشکان مطیع‌نیاAM, شیرین مرزوقیSM, رضا سالاری مقدمRS-M. درمان ترکیبی اندو، ارتو و پروتز در دندان شکسته‌ی سانترال ماگزیلا (گزارش یک مورد). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];:461-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1871

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد