بررسی تأثیر کاربرد ژل آسکوربات سدیم بر استحکام باند برشی کامپوزیت رزین و گلاس آینومر هیبرید به عاج بلیچ شده

  • حمید مظاهری استادیار، گروه آموزشي ترمیمی و زيبايي، دانشكده دندان‌پزشكي و عضو مركز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
  • مريم خروشي دانشیار، گروه آموزشي ترمیمی و زيبايي، دانشكده دندان‌پزشكي و عضو مركز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان، ایران.
  • مهدی ابریشمی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • عطیه فیض استادیار، گروه آموزشي ترمیمی و زيبايي، دانشكده دندان‌پزشكي و عضو مركز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Hamid Mazaheri Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Maryam Khoroushi Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mehdi Abrishami DDS, Isfahan, Iran.
  • Ateieh Feiz Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: از آنجا که پس از درمان بلیچینگ استحکام اتصال مواد رزینی به عاج کاهش می‌یابد، اغلب تأخیر در باند این مواد حداقل به مدت یک هفته توصیه می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر خنثی کنندگی یک عامل آنتی اکسیدان بر استحکام باند عاج بلیچ شده و مقایسه آن با تأخیر یک هفته‌ای قبل از کاربرد کامپوزیت رزین و گلاس آینومر تقویت شده با رزین بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، بر روی 96 دندان مولر تازه کشیده شده سالم در 8 گروه انجام گردید (12 = n). سطوح عاجی آماده شده دندان‌ها به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند. گروه‌های اول و چهارم (گروه‌های کنترل مثبت) پس از آماده سازی سطح به ترتیب با سیلندرهای کامپوزیت (CR) و گلاس آینومر تقویت شده با رزین (RMGI) باند شدند. نمونه‌های بقیه گروه‌ها به مدت 6 ساعت در روز به مدت 5 روز بلیچ شدند. برای نمونه‌های گروه 2 و 6 (گروه‌های کنترل منفی) به ترتیب باندینگ CR و RMGI بلافاصله پس از بلیچینگ صورت گرفت. نمونه‌های گروه 3 و 7 به مدت 1 هفته در آب غوطه ور شدند و پس از آن با CR و RMGI باند شدند. برای نمونه‌های گروه‌های 4 و 8، ژل آسکوربات سدیم 10 درصد پس از بلیچینگ به کار رفت و پس از آن به ترتیب CR و RMGI باند شدند. استحکام باند برشی نمونه‌ها با دستگاه دارتک اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون های ANOVA و سپس Tukey ارزیابی شدند. (05/0= α)

یافته‌ها: مقدار میانگین استحکام باند برشی بر حسب مگاپاسکال برای گروه‌های 5-1 و 7 و 8 به ترتیب 954/2 055/17، 941/0197/8، 508/1 ±406/16، 073/3 ±640/15، 620/.±893/8، 975/0 ±162/8 و 939/0±584/7 به دست آمد. بین گروه‌ها اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده شد. نمونه‌های گروه 6 دچار شکست پیش از تست (Pretest failure) شدند.

نتیجه‌‌گیری: کاهش قابل ملاحظه استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج بلافاصله پس از بلیچینگ مشاهده شد. ماده RMGI پس از بلیچینگ به سطوح عاج باند نشد. یک هفته تأخیر قبل از باندینگ و کاربرد ژل سدیم آسکوربات 10 درصد توانست استحکام باند مواد مورد بررسی به عاج بلیچ شده را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. در میان گروه‌های کامپوزیت، این افزایش در گروه باند تأخیری به طور معنی‌داری بیشتر از گروه آسکوربات سدیم بود. اما در مورد ماده RMGIفاوت معنی‌داری بین این دو روش وجود نداشت.

كليد واژه‌ها: آنتی اکسیدان، کامپوزیت رزین، گلاس آینومر هیبرید، بلیچینگ، استحکام باند.
چاپ شده
2010-12-23
استناد به مقاله
1.
مظاهریح, خروشيم, ابریشمیم, فیضع, Mazaheri H, Khoroushi M, Abrishami M, Feiz A. بررسی تأثیر کاربرد ژل آسکوربات سدیم بر استحکام باند برشی کامپوزیت رزین و گلاس آینومر هیبرید به عاج بلیچ شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23دسامبر2010 [ارجاع شده 30نوامبر2023];6(4):269-75. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/208

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد